KDO JE NA BOŽÍ STRANĚ?

„Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci“ (2. Mojžíšova 32,26).

Jak mohl Hospodin potlačit v Izraeli korupci? Koho by si vyvolil za své nástroje v čase zla? Mohli by sestoupit andělé a vykonat spravedlivý soud? Áron a jeho synové už byli zkažení, jak by tedy mohl Bůh pozvednout někoho, kdo by zazářil jako Jeho svatí vojáci?

Ze všech lidí si vyvolil syny Léviho – toho vraha, který spolu se svým bratrem Šimeím zostudil Jákobovu rodinu před pohany. Šimeon a Lévi si vzali meče a zabili Šekama za to, že znásilnil jejich sestru Dínu. Zavraždili také jeho otce Chamóra a potom sebrali jejich ovce, skot a osly, jejich bohatství, ženy i děti.
Je to jedinečná Boží milost – vybrat si ty nejméně hodné, nejslabší ze všech – aby byli Jeho nástroji: „Seběhli se k němu všichni Léviovci…Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal“ (2. Mojžíšova 32,26.28).

Možná v nich bylo skryto něco hlubokého, že si řekli: „Nezklameme Boha, jako to udělal náš otec! Nepotupíme jméno našeho Boha, nýbrž vystoupíme a postavíme se na Jeho stranu!“
Mojžíš jim slíbil: „Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání“ (2. Mojžíšova 32.29). A Bůh je odměnil polokněžským stavem, když Lévijce dal do služby ve Svém domě.

Být na Boží straně znamená odložit všechen strach a pochyby. Znamená to stát věrně před Pánem a Jeho Slovem nehledě na to, co dělají všichni ostatní; nehledě na to, jak moc naši přátelé ztratí víru; nehledě na to, jak světští jsou naši nejbližší. Musíme vystoupit a prohlásit: „Jsem na Boží straně! Vystoupím proti všem útokům na majestát a věrnost našeho Boha!“