BŮH SI STÁLE VYBÍRÁ TY SLABÉ

Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. (1. Korintským 1,27)

Bůh stále vybírá ty slabé, aby poukázal na Svou sílu. Smutnili jste někdy nad svojí slabostí? Cítili jste se nedůležití, slabí a bezcenní pro Boha? Dívali jste se někdy na sebe v porovnání s druhými, kteří se zdají tak silnými, tak skvělými a přemýšleli jste o sobě v porovnání s nimi, že jste příliš hříšní, příliš neschopní k tomu, aby si vás Bůh použil? Bůh nehledá duchovní obry, ale spíše běžné svaté s vírou jako děti, kteří ztratili veškerou důvěru v tělo.

Bůh zahanbil silné a moudré tím, že pomazal za své nástroje ty, kteří se považují za slabé a hloupé. Pán míjí ty kteří tíhnou k tělu, kteří věří ve své nadaní, svou moudrost, zázemí, či rodinou reputaci. Místo toho On pozvedne ty kteří mají zlomené srdce, slábé a znavené. On vylije na ně ducha chvály a křest lásky. Ukáže jim svou velikost, svou věrnost, své smlouvy a oni se stanou silnými v Pánu a Jeho moci.

Je tam duch v tobě, který tě vyzývá k novým a vyšším místům v Pánu? Je tam oheň pro Boha zažehnutý v tvém nitru? Cítíš se tažen do obnovené víry a důvěry v Boha? Buď vděčný! To je výzva Ježíše Krista Pána!

Jeho zaslíbení jsou obrovská a vzácná. „Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky.” (Žalm 31,20-21)

Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. (1. Korintkým 2,9-10)