ZNAK ZRALÉHO VĚŘÍCÍHO

Znakem zralého věřícího je odmítnutí být „zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení.“ (Efezským 4,14) Takoví věřící nemohou být manipulováni žádným učitelem. Nemusejí pobíhat všude kolem, protože se pasou na zelených pastvinách a rostou v Kristu. Poznali Krista. Nebudou uchváceni muzikou, přáteli, význačnými osobnostmi nebo zázraky ale hladem po čistém Slově.

Pavel řekl, „Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha.” (Titovi 2,10) Co je Kristovo učení? Boží milost „Nás učí, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,“ (Titovi 2,12) Kristovo učení tě bude přizpůsobovat Kristovu obrazu. Odhalí každý skrytý hřích a každou hříšnou touhu.

Kárá tvůj učitel s autoritou, mluví a naléhá na tebe opustit hřích a opustit všechny modly, jak je popsáno v 2. kapitole Titovi? Učíte se zaníceně nenávidět hřích? A nebo opouštíte církev stále hluboce neusvědčeni? Poselství Kristova učení je: „Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží.”

Mnozí nám napsali, že jejich pastor jim řekl: „Nejsem tu, abych kázal proti hříchu;. Jsem tu, abych vyvýšil Ježíše.“ Nebo, „Neuslyšíte žádné z těch odsuzujících kázání z této kazatelny! Jsem tu, abych zbavil strachu a deprese můj lid.“ Dokonce letniční kazatelé mají dva extrémy. Někteří křičí tvrdé, zákonické evangelium bez lásky, jiní káží proti hříchu jako zbabělci, přičemž vše berou zpátky v tom samém kázání.

Kristovo učení je učení zbožnosti a svatosti. „Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek“ (1. Timoteův 6,3-4)

Kázání Kristova učení požehná, posílí a povzbudí, ale také tě usvědčí tak hluboce že nemůžeš sedět pod ním a stále lpět na tajném hříchu.