JEHO MILOSRDENSTVÍ

Máme kázat o Hospodinově milosrdenství celému lidstvu. David řekl: „Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl, hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění“ (Žalm 40:11).

Nejenže si David přisvojil toto úžasné poselství, on věděl, že toto poselství nutně potřebuje celé shromáždění a zraněný svět. David byl Bohu vděčný za takovou velikou lásku, protože byl obklopen svými vlastními selháními: „Postihly mě moje nepravosti“ (Žalm 40:13). Nezáleží na tom, jak těžce lidé hřeší, Bůh stále miluje. A proto poslal svého Syna. A o tom bychom měli kázat světu!

Můžeš říci spolu s Davidem: „Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění“?

Asi jeden z nejvíce citovaných a zpívaných veršů z celého Božího Slova je tento: „Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem“ (Žalm 63:4). Možná se zeptáš: „Co je myšleno tím, že je jeho milosrdenství lepší než život?“ Život je krátký! Pomine jako tráva, která je zde po dobu jedné sezóny a pak uvadá. A přece jeho milosrdenství trvá navěky. Za miliardu let k nám bude Ježíš stejně laskavý a milující jako nyní. Druzí tě mohou připravit o život, ale nemohou tě připravit o jeho milosrdenství.

Největším hlásáním jeho milosrdenství je radostná chvála. Zastav se a chvíli přemýšlej: Bůh na tebe vůbec není naštvaný. Jestliže opouštíš své hříchy, může ti odpustit a v tu samou chvíli tě obnovit.

Písmo říká, že mezi nás a našeho Pána se nemůže nic dostat: žádný hřích, žádná vina, žádné odsuzující myšlenky. Můžeš říci: „Hospodin žehná mému životu a já se mohu radovat a jeho chválit. Jsem čistý, svobodný, je mi odpuštěno, jsem ospravedlněn, posvěcen, vykoupen!“

Kdybys doopravdy pochopil, jak je k tobě laskavý – jak trpělivý, jak pečující, jak rychle odpouští a žehná – nebyl bys schopen to pojmout. Křičel bys a chválil bys ho, až bys z toho přišel o hlas!

Milovaní, Ježíš přichází – a my jsme připraveni jít. Máme milujícího a laskavého Otce, který o nás pečuje. Zaznamenává každou slzu, kterou jsme kdy prolili.On vidí každou tvou potřebu a zná každou tvou myšlenku – a miluje tě!