OSUDNÝ ZÁVOD

Slovo „závod“ naznačuje soutěžení a v Židům 12:1 je Boží lid přirovnán k běžcům na dlouhou trať. V dnešní době je však závod narušen a odměna se stává spíše tělesnou.

Pokud bychom mohli v nebi strávit jen pár minut, už bychom více v tomto tělesném závodě nesoutěžili. Kéž bychom mohli nakrátko projít branami Božího města; napojit se pokojem, krásou, nebeskými skvosty; naslouchat impozantním andělským chórům, zpívajícím o slávě našeho Pána; prolínajícím se s patriarchy, mučedníky a apoštoly, kteří si prošli obrovským soužením; navštívili bychom své milované, kteří nás opustili; pocítili záři Božího svatého světla a to nejlepší - zahlédli tvář vzkříšeného Božího beránka a pocítili tak slávu, vřelost a pocit bezpečí vyzařující z Jeho přítomnosti!

Pokračovali bychom i nadále v tomto osudném závodě, poté, co bychom se vrátili zpět na zem? Nikdy! Ty a já bychom žili jen pro Pána, odmítali bychom svět se všemi jeho radovánkami a tělesnými záležitostmi. Běželi bychom Jeho závod!

Pokud bychom ale strávili jen několik minut pekle, už bychom také nikdy nebyli stejní jako dřív. Představte si, jaké by to bylo, nechat se vtáhnout do černé ohnivé pece a věčné tmy; být náhle uvrženi do démonického světa plného bezbožnosti, nadávek, nenávisti, chtíče a zkaženosti; slyšet sténání věčně zatracených a stát se svědkem jejich zděšení a skřípotu zubů; denně přicházet do styku s těmi, jež ukřižovali Pána Ježíše nebo konají jiné nepravosti; neustále poslouchat beznadějné a zbytečné modlitby zatracených, kteří vyhrožují pěstmi Boží spravedlnosti a proklínají den, kdy se narodili; pocítit jaké to je, být ztracen, odříznutý od Boha a od pravdy, lásky, pokoje a veškeré podpory.

Jak bys jen mohl zůstat po návštěvě pekla stejný jako dřív? Odmítal bys i nadále Boží Slovo, Jeho dům, Jeho lásku? I nadále by ses jen sobecky honil za majetkem, hromadil zlato a stříbro a modlit se za ještě více a více? To asi těžko. Ne, ty i já bychom prožívali každou hodinu, jako by to byla naše poslední.

Chceš přestat běžet, nadarmo rozrážet jen vzduch? Nastav svou tvář a srdce a hledej Pána, jako nikdy předtím!