MĚLI BYCHOM ZŮSTAT NA ZIMU VE FOINIKU? by Gary Wilkerson

Pavel byl s „dalšími vězni“ převážen do Říma, ale na své cestě se setkali s mnoha potížemi. Protože byla plavba tak nebezpečná, chtěl Pavel zůstat na místě zvaném Dobré přístavy, jeho návrh byl však zamítnut. „Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále, dostat se – bude-li to možné – do Foiniku a tam zůstat na zimu“ (Skutky 27:12).

Když procházíme bouří, můžeme ztratit ze zřetele, že loď, na které jsme, je lodí bitevní. Válčíme proti satanovi, a tak čelíme neustálé bitvě s mocnostmi temnoty. Proto bychom si neměli dovolit „zůstat na zimu ve Foiniku.“

Vedeme válku proti nepříteli, který přináší depresi, napadá manželství a zotročuje novou generaci náctiletých heroinem, což je vzrůstajícím problémem mnohých velkoměst. Jdeme do války s vírou, že Kristovo slavné evangelium osvobodí zajaté – že je věrný a že rozlomí okovy spoutaným, osvobodí rodiny z potíží a zasáhne ty nejpotřebnější svou štědrou láskou. Když jsme v této bitvě, je nezbytně nutné, abychom byli stále zaměření na misii, kterou nám Pán dává, a abychom slyšeli jeho hlas, který nás vede. Naše misie je vždycky druhořadá; prvořadé je „vědět, komu jsme uvěřili“ (viz 2. Timoteus 1:12).

Mluví to k tobě? Má ve tvém srdci tvoje loď přednost před Ježíšem? Jsi chycený v záležitostech tělesnosti, zda si vydělávat na dobré živobytí nebo mít úspěšnou službu? Pro to tě Bůh nepovolává. Nepochop to špatně: Bůh nechce, abys přestal pilně pracovat nebo abys přestal s oddanou službou. A přece, mluví k tobě právě teď o tom, co je ve tvém srdci nejdůležitější?

Jestliže trávíš své zimy ve Foiniku, povolává tě zpět na tvou cestu do Říma. Odlož všechno, co ti brání v tom, abys byl „na misii pro Ježíše.“