VŠIMNĚTE SI, JAK SE VÁM VEDE

Díky Bohu za proroka Agea. Byl to Boží muž, který žil vítězně, měl Boží smýšlení, kráčel v milosti a přiklánělo se k němu i samotné nebe. Objevil se v Jeruzalémě v době, kdy ještě chrám nebyl dokončen a podal Zerubábelovi a Jošuovi následující varování: „Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede.“ (Ageus 1:4-5).

Měla to být výzva k tomu, aby přestali být zaměřeni jen na sebe samotné - nejen na vlastní pohodlí, ale i na své vlastní zoufalství. Ageus říkal: „Zapomeňte na minulost! Je na čase procitnout ze své letargie. I přes všechny Vaše hříchy Bůh chce, abyste se opět chopili toho, v čem jste přestali. Vezměte do rukou své pracovní nástroje a obnovte svou jistotu v Pánu. Vraťte se do své modlitební komůrky, začněte Bohu opět důvěřovat. Brzy opět uslyšíte Jeho hlas!“

Písmo nám říká: „Hospodin roznítil ducha Zerubábela….. ducha velekněze Jošuy…. i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha. (verš 14). A Bůh jim zaslíbil: „Všímejte si, jak tomu bude ode dneška dál…. ode dneška vám požehnám.“ (2:18-19).

Zerubábel a Jošua opět kráčeli ve víře a spravedlnosti. A nyní k nim prorok pronesl to nejlepší slovo, jaké jen mohl - Bůh se chystal odstranit překážku, která je téměř zničila! „Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku: ‚Milost, milost jemu!'“ (Zacharjáš 4:7).

Milovaní, tohoto se týká i Vaše současná zkouška. Bůh se chystá ještě jednou rozdmýchat Vaše srdce, abyste uviděli završení svého povolání. Duch svatý se chystá zničit každou pevnost ve Vašem životě, ne skrze Vaší sílu, ale prostřednictvím té své. Potom budete moct dokončit to, co Vám Bůh ustanovil. A stejně jako Zacharjáš budete křičet: „Milost, milost! Bůh byl ke mně milostivý a věrný!”