ÚTĚCHA OD OTCE

Představ si adoptovaného syna, který dospěl a zdědil vládu nad veškerým bohatstvím svého otce. A přesto tento syn pokračuje v živoření se svými služebníky a žije hůře než otrok.

Je správné, aby otec tohoto mladíka utěšoval v jeho otročení a ujišťoval ho, že je milován a že všechno bude v pořádku? Zcela jistě ne. Každý otec, který miluje svého syna, by chtěl, aby si jeho syn činil nárok na své dědictví a opustil chudobu. Naléhal by na něj, aby si přisvojil bohatství, které mu patří!

Stejně tak nás Bůh neutěšuje v našem otročení. Spíše k nám přichází se slovy: „Synu, dcero, kdy zaujmeš své místo po mém boku? Kdy přijdeš do mého domu a chopíš se všeho, co ti právem patří?“

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, tedy z moci Boží i dědic“ (Galatským 4:6-7).

Jestliže je Ježíš tvým Pánem a Spasitelem, potom jsi Božím dítětem. A protože jsi jeho dítě, jsi automaticky dědic, a spoludědic s Kristem, veškerého Otcova bohatství!

Samozřejmě, že naše postavení dědiců nemá nic do činění s materiálním bohatstvím. Říkat, že Kristus zemřel, aby z nás učinil boháče, co se týče zlata a stříbra, je rouhání. Bible říká: „V něm je přece vtělena všechna plnost božství“ (Koloským 2:9). To znamená, že Bůh dává Ježíši všechno bohatství slávy. A proto má všechny zdroje, které potřebuje k tomu, aby nás vyvedl ze špatných dnů, kterým čelíme.

A přesto se ptáš: „Nezajímá snad Boha náš fyzický blahobyt? Všechny mé špatné dny se týkají nedostatku financí. Neustále si dělám starosti, jak vyjdu s penězi.“

Milovaný, tvůj Otec začíná uspokojováním tvých fyzických potřeb. Jeho Slovo slibuje: „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:19). Řecké slovo pro potřebujete zde znamená „poradit si se vším podnikáním, se vším, co schází nebo je nezbytně nutné.“

Pavel říká: „Bůh je věrný v péči o všechny vaše záležitosti – pracovní, finanční a jiné. To pokrývá vaše zaměstnání, vaše jídlo, váš oděv a vaši domácnost. A přece ještě k tomu existuje bohatství jeho dobroty – síla, moudrost a milost, a rovněž bohatství jeho plného ujištění o spasení. A mimo to všechno existuje ještě jeho nepropátrané bohatství.“