OPRAVDOVÝ BOŽÍ SLUŽEBNÍK

Když prorok Izajáš předpověděl příchod Krista a Jeho království, nastínil, jací by měli být praví Kristovi služebníci. Definoval naši službu v těchto posledních dnech v podstatě takto: „Chci, abyste znali znaky pravého Božího lidu, těch, kteří budou sloužit těsně předtím, než nastoupí svou vládu Kníže pokoje!“

Izajáš začíná těmito slovy: „Hle, král bude kralovat spravedlivě“ (Izajáš 32:1). Potom tento prorok dodává: „Každý bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi“ (verš 2).

Mně je jasné, že Izajáš hovoří o Kristu. Dále nám říká, že opravdový Boží služebník bude kázat o Kristu více než dostatečně! Vskutku, takový věřící se zavírá sám s Kristem a důvěřuje svému Pánu, že učiní z jeho duše zavlažovanou zahradu. Žije v klidné důvěře, jeho duch spočívá v plném pokoji.

Tento opravdový Boží služebník neprožívá ve své duši žádné „vřavy“ kvůli hříchu. Naopak, plně důvěřuje Duchu svatému, že zostudí jeho hříchy, a jeho duch je svobodný jako ptáče. Neprožívá žádné strachy ani obavy, protože mezí ním a jeho Pánem je všechno jasné. Ve svém srdci má píseň, protože Kristus je jeho potěšením!

A co víc, tento služebník ví, že mu nikdo nemůže uškodit, protože lpí na bezpečí a pokoji, jimiž Bůh zaslibuje chránit spravedlivé. Žádná zbraň, zhotovená proti němu, nemůže mít úspěch, protože sám Bůh povstává proti všem jazykům, které jsou namířené proti němu. Bůh je jeho ochranou ve vyčerpané zemi!

Izajáš vyzdvihuje dva znaky, podle kterých lze rozpoznat spravedlivého služebníka. Zaprvé, má soudnost, a za druhé, zná jasně Boží hlas: „Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat“ (Izajáš 32:3).

Příkladem toho je Ježíšovo první setkání s Natanaelem. Když uviděl Natanaela, jak k němu přichází, zvolal: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti“ (Jan 1:47). Jinými slovy: „Pohleďte, bratří! Zde přichází muž, který není žádným pokrytcem. V něm není žádná faleš ani nemorálnost. Je čistou nádobou!“