NIKOLI SILOU, ANI MOCÍ

“Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! Praví Hospodin zástupů.“ (Zachariáš |4:6)

Pán pověřil dva muže posláním přestavět padlý chrám v Jeruzalémě. Zerubábel a vysoce postavený kněz Jošua, byli zbožní vůdci, kteří poslechli Pána a uskutečnili Jeho dílo s nadšením a věrností.

Nejprve museli vyrovnat s těžkou opozicí. Skupiny padlých, modlářských Židů a žárlivých Samařanůse stavěli proti tomuto dílu, snažili se udělat cokoli, aby mu zabránili. Nakonec, tyto skupiny úspěšně přesvědčili Cyruse, aby svoji vládu použil proti poslání těchto dvou mužů. Poté, Zerubabel a Jošua byli vyčerpání bojem a stavěním se do opozice, hanobením a odsuzováním. Tak se na dalších 16 let dílo zastavilo.

Avšak Zerubábel a Jošua nikdy nepřijali od Boha příkaz (pověření), aby od toho odstoupili. Bible nezaznamenávaá žádný Cyrusův výnos, který by skutečně zrušil jejich povolení stavět. Tak se jejich práce neměla minout cíle. Pravda je, že Bůh stále měl moc nevyhnutelně jim pomoci pokračovat.

V takových chvílích Satan vždy ukazuje jako poskytovatel zvrácené teologie, aby podpořil život kompromisů. V tomto případě jeho učení bylo: “ Ještě zatím není Boží čas. Cyrusovo slovo to jasně ukazuje. Pán nám dá vědět, kdy je správný čas stavět. Mezití si postavme svoje domy. Potřebujeme se radovat z našeho náboženství!”

Jednoduše vzato, lid Izraele – včetně těchto dvou zbožných mužů – byl vinen nehoráznou nevěrou. Ztratil všechnu svoji důvěru v Boha, že ho řídí a zaopatřuje.

Stejného ducha nevěry vidím ve své práci dnes. Kazatelé mi velmi bezo obalu řekli, “Počítám dny do důchodu. Mám už dost lidí! Již více se jimi nechci zabývat. Jakmile nastane čas mého odchodu, mizím.”

Ne! Může snad toho někdy být postoj jakéhokoliv služebníka Božího? Svatý Duch je oživující Duch a když žiješ a sloužíš v Duchu, potom čím starší jsi a čím déle sloužíš, tím silnějším se skrze to stáváš. Boží dílo by se mělo stát víc vzrušujícím s každým uplynulým rokem!