ABRAHÁMOVO SÍMĚ

Máme k dispozici vítězství nad vším, co trápí naši mysl. Je obsaženo ve smlouvě, kterou Bůh uzavřel před lety s Abrahamem a jeho potomky:

„Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života.“ (Lukáš 1:71–75).

Boží přísaha Abrahamovi a jeho dětem je křišťálově čistá: On nás vysvobodí z rukou všech našich nepřátel, abychom mohli žít beze strachu – bez trápení a v odpočinku – každičký den našeho života!

Milovaní, tato smlouva platí pro každého z nás. Podle Pavla, všichni, kdo přijali Krista vírou za svého Pána, jsou „Abrahamovým potomstvem“. „To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“ (Římanům 9:8). „Vězte tedy, že ti, kteří jsou z víry, ti jsou potomky Abrahamovými.“ (Galatským 3:7).

Takže, jak můžeme vznést nárok na toto zaslíbení? Abrahám položil podobnou otázku Hospodinovi, když nenacházel žádné východisko ze svého dilema. Ptal se: „Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný.“ Zde je Boží odpověď: „Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá převeliká odměna.“ (Genesis 15:1).

Hospodin mu řekl: „Abrahame, chystám se ti dát sebe – a to je všechno. Budu tvým obráncem a tvou nesmírnou odměnou – protože jsem, který jsem. Dokud budeš živ, už se nebudeš muset bát žádného nepřítele, protože já budu tvým Bohem!“

Podobné zaslíbení nám Pán dává i v Nové smlouvě. Říká: „Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ (Židům 8:10). Skutečně, od samého začátku stvoření skrze celé Písmo slyšíme, jak Bůh prosí lidstvo: „Chci být tvým Bohem!“