DUCH NEZÁKONNOSTI

„Tajemství této bezbožnosti už ale působí“ (2. Tesalonickým 2,7).
Řecké slovo, které zde Pavel použil pro „bezbožnost“, znamená doslova „nezákonnost“. Jde tedy o tajemství nezákonnosti. To znamená, že zástupy lidí budou jednat bez zákona a bez zábran.

Tato nezákonnost však není pouhá vzpoura proti lidské vládě. Neznamená to jen nerespektovat autoritu nebo spáchat loupež, znásilnění či vraždu. Tyto věci vyvolávají Boží hněv, ale tajemství nezákonnosti je mnohem hlubší. Znamená to odmítnout pravdu, která je v Kristu, odhodit Boží svaté Slovo a vzepřít se kázni Písma!

Duch nezákonnosti teď v našem národě bují. Je to síla, která stojí za legislativou snažící se vytěsnit Boha ze společnosti. Je to stejný duch, kterým satan podvedl Evu, když ji mnoha slovy řekl: „Bůh je v pohodě; nepotrestá tě, když neposlechneš. Můžeš sníst ovoce a uspokojit svoje touhy a nebudeš za to muset zaplatit!“

Dnes satan používá stejnou lež k tomu, aby přesvědčil masy křesťanů, že se můžou oddávat hříchu, aniž by za to byli potrestáni. Je to ďábelský plán, jak překroutit Kristovo evangelium milosti a udělat z něj poselství zhýralosti. Bohužel, mnoho vlažných křesťanů tomuto duchu nezákonnosti podléhá.

Pavel říká, že Antikrist nabude moci, protože lidé budou zaslepení a podvedení vlastním hříchem: „Za příchodem bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit“ (2. Tesalonickým 2,9-10)

Satan oklame spousty lidí. Stejně jako Evu je totiž nenápadnou, ale mocnou lží přesvědčí, že „Bůh za hřích netrestá“!

Pavel říká, že klam přijde „se vší hanebností…protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit (verš 10). Potom dodává: Proto je Bůh vydává napospas bludu, aby uvěřili lži“ (verš 11).

Apoštol nám říká: „Ti, kteří odmítají poslouchat nebo respektovat Boží Slovo, budou zle oklamáni. Nejdříve přimhouří oko nad svým hříchem a ospravedlní si ho. Ale brzy začnou aktivně hledat poselství o snadné milosti. Vymyslí si milost, která bude daleko od toho, co zamýšlel Bůh. Jeho milost nikdy nevede k povolení - vede k pokání.