ACHABŮV SVAZEK SE SVĚTEM

Jednou se Achab skutečně kál před Elijášovým kázáním: „I stalo se slovo Hospodinovo k Elijášovi Tišbejskému: „Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil?“ (1 Král 21:29) Od toho dne se mohl podívat zpět a říct, „Pokání? Ano, pod kázáním toho velkého Božího proroka Elijáše.“ Ale co se týká Achaba, pro něj to byla jednorázová záležitost, ne každodenní cesta. Problém byl v tom, že se stal přítelem a bratrem světa. Bratr znamená „blízký vztah; někdo jako já; někdo, koho respektuji“. Byl v závazku s tím, co Bůh proklel. Achab prohlašoval, že bude milovat pravdu, ale hluboko uvnitř nenáviděl výtky.

Mnoho lidí dnes říká, „My chceme jen pravdu. Kaž nám, jak to je!“ Ale v srdcích si říkají, „Tolik zádumčivosti, je to tak těžké. Už to dál neustojím.“

Achad byl slepý té děsivé pravdě, že byl veden klamným duchem. Takový klamný duch způsobil, že se Sidkijáš, falešný prorok, chlubil, že Hospodinův duch byl nad ním (1 Král 22:24). Achab byl plně přesvědčen, že slyšel Boží hlas a že se vrátí vítězný.

Křesťané svázáni učením Jezábel jsou si 100% jisti, že mají pravdu. Nevidí ten klam. Achab nevystoupil vzhůru s tím, že „ta čtyři sta Baalových proroků nemají pravdu, nemají žádné slovo od Boha.“ Ne, vystoupil vzhůru plně usvědčen—plně oklamán—totálně sveden.

Proč někteří křesťané upadají do klamu? „Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo baalům a chodit za jinými neznámými bohy? A přitom přicházíte a stavíte se přede mne v tomto domě, který je nazýván mým jménem, a říkáte: >>Jsme vysvobozeni.<< To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti?“ (Jer 7:8-10) Tam je ta síla. Přilnutí k nějakému oblíbenému hříchu, nějaké tajné modle v našich srdcích. Ospravedlnění hříchu, bratříčkování se světem. Pak přicházejí do Božího domu s chloubou, „Já nejsem usvědčen“. Toto je veřejná pozvánka klamným duchům.