BŮH MYSLÍ VÁŽNĚ TO, CO ŘÍKÁ

Sedíš pod silným kázáním, které láskyplně poukazuje na tvůj hřích? Pokud ano, dovoluješ, aby to tě slovo usvědčilo? A nebo se hned vrátíš ke svému hříchu bez toho, aniž bys nad ním truchlil?

Pokud odmítáš varování omezujícího Ducha svatého - neposloucháš Boha znovu a znovu, bez toho, aniž by se tvé srdce rmoutilo – pak jsi naverbován za kult Antikrista. Ten zlý tě tiše uvádí do svého „tajemství nepravosti“ a až ten slibný, zázračně-provozní Antikrist příjde, budeš zameten jeho lží a předán klamu.

Poslouchej, co říká Pavel o kompromisních věřících, kteří odmítají milovat a poslouchat Boží Svaté Slovo: „Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.“

Zde jsou ty hrozivé výsledky toho, když se neposlouchá a nežije podle Boží pravdy:
  1. Srdce se stane zatvrzelé lstivostí hříchu. 
  2. Satan pracuje na zatvrzelém srdci, aby ho opravňoval, aby bylo osvobozeno od veškerého strachu před trestem. 
  3. Věřící se stane slepým díky lži, která říká, že nejsou žádné mzdy za hřích a žádný Poslední soud, a že se ze všeho může dostat smyslným potěšěním. 
  4. Věřící propadnou naukám o démonech, myslejíc zlo je dobro a dobro je zlo. 
  5. Věřící bude nakonec unešen tak daleko od Krista a pravdy, že oslepne tomu, kým je Antikrist – a skončí chválením a sloužením mu jako bohu. 
  6. V Soudný den Bůh takovému člověku řekne, „Odejdi ode mě, ty hříchu zaměstnanče. 
Milováni, tak to nemusí platit pro nás všechny. Bůh pronesl závazný slib, že od nás odstraní veškerý klam a dá nám vítězství nad hříchem skrze moc a sílu Kristova kříže. Vše, oč On žádá, je, abychom vyhlásili válku našemu hříchu, řka, „Neuzavřu mír s tímto návykem. Odmítám to strpět. Pomoc mi, Pane, svým Svatým duchem.“ Jakmile On uslyší takovou modlitbu, pošle sílu a slávu Svatého ducha z nebes, že ten zlý nebude mít šanci.

Modli se právě teď, aby v tobě Bůh zasadil velkou úctu pro Jeho Slovo. Pros Ho, aby ti pomohl být disciplinovaný ve tvém čtení Písma a pros Ducha svatého, aby ti pomohl vzít si k srdci, co čteš a v co věříš, že Bůh myslí vážně!