ZBOŽNÍ ZÁRMUTEK

Věřím, že můžeme poznat náš opravdový duchovní stav tím, jak utrápení se stáváme přes náš sebemenší hřích proti našemu Pánu.

Někteří křesťané pouze truchlí nad tím, co se domnívají, že velký hřích je - cizoložství , zneužívání drog , pití, nadávky. Ale opravdový duchovní člověk ví, že v Božích očích není malého hříchu, a tak se trápí pokaždé, když řekne nějaké drby, vypráví sprostý vtip nebo přetrvávají v něm zlé myšlenky. Ví, že tyto věci vyvěrají z jeho srdce, samotného centra jeho bytosti.

Můžete neuposlechnout Boha v těchto " maličkostech " omlouval si je a zapomenout na ně. Ale jestli to tak činíte, nikdy nevyzrajete v Kristu. Tvá spravedlnost je měřena tvou neochotou přijmout něco, co rmoutí tvého Spasitele.

Není to tak dávno, řekl jsem řekl něco nepěkného mé ženě. Moje slova byla zcela nemístná, a okamžitě jsem spadl pod usvědčení. Věděl jsem, že jsem jí ublížil, a tak jsem ji poprosil o odpuštění, objal jsem ji a řekl jí, že ji miluji.

Stejně se moje mysl trápila. Myslel jsem si, "Jak můžu být schopen něčeho tak rozdílného od Ježíše? Koneckonců, nikdy jsem nebyl Pánu tak blízko. Nikdy jsem se nemodlil víc, než v minulém roce. Musím být naprosto zlý, že mám tak hrubé věci v mém srdci."

V ten moment, nepřítel mi našeptával: "Takové malé selhání, to nebyl žádný velký problém. To byla taková malá věc." Ale Duch svatý se okamžitě zvedl v mém srdci a vyvrátil ďáblův hlas. Ujistil mě: "Davide,samotný fakt, že truchlíš nad tímto hříchem je důkazem toho, že já v tobě působím. Čím víc budeš truchlit nad nejmenším přestupkem proti mé lásce, tím blíže se dostaneš k vítězství. "

Bůh poslal Ducha Svatého, aby nás vedl do války proti našemu tělu, jeho touhami a žádostmi. Takže, pokud se netrápíš když padneš - když jsi schopen setřát svůj hřích nbez pocitu viny, smutku, lítosti - pak v tobě není Duch Svatý na to aby válčil.

“Ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu”( 2. Korintským 7:9 ) .

Pokud jsi byl v sobě obviněn dokonce i z toho nejlehčího přestoupení, jsi blízko k opravdovému vítězství. On vyhrál bitvu ve tvém srdci tím, že v tobě produkuje zbožný zármutek, který vede k opravdovému pokání.