BOŽÍ PLÁN PRO NÁS

Boží plán pro nás byl vždy jednoduchý. Pán řekl: „Nemusíte se bát žádné síly, která se proti vám postaví. Já budu vždy vaším obhájcem. Pokud budete prostě důvěřovat mým zaslíbením a odevzdáte se s vírou do mé péče, budu vám všemocným Bohem. Přemohu všechny vaše nepřátele a srazím je před vámi k zemi. A budete nejen vítězi – budete též žít v míru, beze všech strachů!

Ptám se vás: Žijete beze strachu – s klidným duchem a pokojnou myslí? Většina z nás tak žije sotva nepatrný zlomek času. Okamžiky pokoje přicházejí a odcházejí, ale nevstupujeme plně do Božího odpočinku.

Pokud vás trápí, skličuje a souží váš hřích, pak musíte pochopit, že Bůh se na vás nezlobí! Nechce vás trestat ani soudit. Naopak, touží vás naplnit svou všemohoucí silou!

Ve všech svých smlouvách říká Hospodin v podstatě stejnou věc: „Hledám lidi, kteří budou věřit, že je vysvobodím od všech nepřátel!“ „Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a jiných bohů se nebojte. Budete-li se bát Hospodina, svého Boha, on vás vysvobodí z rukou všech vašich nepřátel“ (2. Královská 17:38-39).

Ve Starém zákoně byly těmito nepřáteli pohanské národy – Pelištejci, Moábci, Chetité, Jebusejci, Kanaánci. Všechny tyto ďábelské síly chtěly zničit Boží lid a navrátit ho zpět do otroctví.

Dnes naši nepřátelé existují v duchovní oblasti – démonické síly, tělesné žádosti, zlé touhy. A v Novém zákoně Bůh svému lidu opakuje svůj slib: „Budu vám Bohem a vy budete mými syny a dcerami. Budete mými dětmi od teď až na věky. Proto pamatujte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel. Nebojte se žádného člověka ani mocnosti, ale jedině mě. Já vás vysvobodím z rukou všech vašich nepřátel, včetně démonů, tělesných žádostí, špatných návyků a všech vašich hříchů“ (viz Židům 8,10).