VZKŘÍŠENÍ ŽIVOTA

Když Ježíš ležel tiše v hrobě, Satan a jeho dav se škodolibě radoval. Mysleli si, že získali nezvratné vítězství, ale po celou dobu byl předurčen Boží plán - plán vzkříšeného života !

Pán poslal svého Ducha Svatého dolů do samotných útrob smrti a tam Duch pozvedl Ježíšovo tělo, vzkřísil ho z mrtvých. Z hrobu vyšel náš požehnaný Spasitel, přímo skrz silný kámen. Vyšlo toto svědectví:

"Jsem ten, kdo jest živ , a byl mrtvý , a aj , živý jsem na věky , Amen , a mám klíče pekla i smrti " ( Zjevení 01:18 ) . Kristus tu říká: "Já jsem ten, kdo má život věčný ! Byl jsem mrtvý , ale teď už žiji a žiji navždy. Držím samotné klíče k životu a smrti ve svých rukou ! "

Ve chvíli, kdy Ježíš vyšel z vězení smrti,došlo ke vzkříšení a životu. Udělal to nejen pro sebe, ale i pro všechny, kdo v něho uvěří. On nás vyvedl do vzkříšeného života zcela mimo moc smrti ! Proto již neexistuje žádný důvod pro křesťana se bát smrti, nebo to vidět jako nepřítele. Náš Pán to dobyl úplně: “Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci“ (Skutky 2:24 ) .

Pokud jste přijali Ježíše jako svého Spasitele a Pána, bydlí ve vás mocnou silou vzkříšeného života . Stejná moc vzkříšení, která ho přivedla z hrobu, podepře i tebe. ( 2. Korintským 13:5 ) . Máte ve vaší bytosti, vše, co je v Kristu ,mocnou životní sílou, kterou satan nemůže zníčit!

„Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk“ (Efezským 3:14-16 ) .