DŮVĚŘUJ JEHO SLOVU

Jestliže bys rád věděl, proč stále padáš – proč se stále cítíš slabý a bezmocný, proč děláš věci, které nenávidíš – je to možná proto, že plně nedůvěřuješ slavným Božím zaslíbením. 

Bůh dal Abrahamovi mnohá zaslíbení – zaslíbení, že bude jeho štítem, jeho odměnou, že porazí všechny jeho nepřátele, i to, že pro něho vykoná zázraky - že mu dá dítě v jeho stáří. Abrahám uvěřil těmto zaslíbením – a Bůh řekl, že jeho víra byla shledána za spravedlivou.

Ve chvíli, kdy přestáváme bojovat z našich vlastních sil proti duchovnímu nepříteli a uvědomíme si ve svém srdci, že Bůh je schopen vykonat cokoliv nám zaslíbil – uzříme počátek naší spravedlnosti.

Bůh nám v tom pomáhá tím, že posílá svého vlastního Ducha, aby se usídlil v našich srdcích. Svatý Duch je moc Boží, která vyhlašuje válku všem démonickým mocnostem: „Duch (bojuje) proti žádostem těla…“ (Galatským 5:17).

Duch prohlašuje: „Ďáble, tady budu nyní přebývat. Ty tu již nevládneš a tvůj boj se již netýká mého dítěte. Teď stojíš proti mně a já zmařím tvé plány – budu proti tobě bojovat na všech frontách. Toto dítě je nyní chrámem Ducha svatého!“

Kráčet v Duchu není komplikované. Znamená to jednoduše věřit tomu, co Bůh říká: „Žijte Duchem a nepodlehnete tělesným sklonům.“ (Galatským 5:16). Zkrátka a dobře: „Důvěřuj Duchu svatému! Věř v jeho slib, že převzal tvůj případ. Kráčej v moci jeho zaslíbení, že on bude bojovat za tebe.

Boží slovo nám dává pancéřové zaslíbení, které je jistým lékem na všechna duševní muka:

„Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“ (Ezechiel 36:25–27).

Co nám tím chce Bůh říct? Jeho Duch v tobě odvádí veškerou práci! On tě očistí a dá ti nové srdce. Teprve potom tě uvede do poslušnosti. Na tobě je jen věřit, že Bůh drží své slovo – a to s neochvějnou vírou!

Tudíž svěř své problémy, svou budoucnost, svůj život a své hříchy do rukou všemohoucího Boha.