PRO TY, KTEŘÍ NEPOSLOUCHAJÍ

V celém Písmu nám Bůh dává jasný obraz, jak důležité je poslouchat Jeho Slovo. Vidíme takový příklad v životě krále Saula. Bůh dal Saulovi jasné, specifické příkazy skrze proroka Samuela: “Nyní jdi a pobij Amáleka, jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ (1 Samuelova 15:3).

Poslechl Saul tento příklad od Pána? Písmo říká: (verše 7-9)
"A Saul Amáleka pobíjel od Chavíly směrem na Šúr, který je naproti Egyptu. Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale ostřím meče vyhubil všechen lid jako klatý. Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu, z druhého vrhu , a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného, a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné."

Bůh mluvil k Saulovi v křišťálově čistých podmínkách. Avšak poté, co Saul šel do bitvy, poslechl Pána pouze částečně. Místo toho, aby zníčil všechno a všechny, ušetřil krále Agaga a dokonce si držel i kořist z bitvy.

Samuel byl tímto zasažen žalem. Řekl Saulovi: (verše 18-19)
"Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem: Jdi a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš proti nim bojovat, dokud je úplně nezničíš. Proč jsi Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích zlé?“

V tomto bodě, Písmo nám dává těžké a mrazivé slovo: (verše 10-11)
"I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi: „Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí.“ Tu vzplanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k Hospodinu."

Poposuje vám toto váš život? Řekl vám Bůh v jasných termínech, aby jste se vypořádali s určitým zvykem ve vašem živote, a přesto na tom lpíte a odmítáte to utnout? Jeho Duch k vám možná zrovna teď mluví laskavým hlasem, "Tvůj hřích stojí mezi námi, přerušuje naše společenství. Nemůžu tě víc požehnat, když v tom pořád trváš. Důvěřuj mi, že ti pomůžu, moje dítě."

Samuel řekl Saulovi, (verš 23) "Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.“
Bůh nám skrze tuto pasáž říká, že myslí to, co říká. Říká nám, " Ukazuji ti co si myslim o tvé poslušnosti ke mě. Chci celé tvé srdce, ne pouze vlažnou poslušnost!"