BDĚTE A BUĎTE STŘÍZLIVÍ

Bůh si povolává své lidi, aby bděli a byli střízliví, jak se blíží den zániku. „Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví“. (1. Tesalonickým 5:6) Pavel vyzývá bratry, „Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.“ (5:4-5) Co on říká, je toto: „Co je tomuto světu tragická noc temnoty a planoucí záhuby, je svítání nového dne vám, kteří jste na pozoru a střízliví!“

Tak jistě jako nejsme tohoto světa, nejsme ani odsouzeni k temnotě a zániku, „Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli Jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ (5:9)

Rostoucí intenzita porodní bolesti znamená pro Kristovu Manželku něco nádherného – jsme o jednu krizi blíže domovu! Je to odpočítávání k zániku pro svět, ale je to odpočítávání k slávě pro nás! Je to jejich schůzka s hněvem a naše schůzka se vzkříšením! Mezitím, co oni pláčou a zatínají zuby, my se budeme radovat a jásat radostí! Ti, co jsou děti této drsné temnoty, noci zániku, jsou opilí a ve spánku: „Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci“ (5:7). „My však, kteří patříme dni, buďme střízliví“ (5:8). Toto se týká jakéhokoliv druhu pozemské opilosti. „Opít se“ znamená „uvést lidského ducha do stavu šílenství.“ Toto je mocné upozornění na naši adresu od apoštola Pavla. Varuje nás, abychom se v noc zániku příliš neradovali světskými věcmi, abychom se nestali opilými (vysoce) ničím než Ježíšem.

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako „lev řvoucí“ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře“ (1. Petrův 5:8-9) Musíme stále zaujímat své pozice, dokud On nepřijde a nesetrvá pilný ve všech věcech. Ale, především, musíme zůstat střízliví a pozorní. Slovo „střízlivý“ tady znamená „bystrý“, „pozorný“. Jinými slovy, nenech, aby ti něco vzalo srdce. Do ničeho se moc nezapojuj, nebuď moc nadšený, moc ponořený do věcí tohoto života.

Přijmi toto upozornění! Možná právě teď piješ ďáblovo víno rozptýlení – víno zaneprázdněnosti. Bible varuje před tím, že se ďábel pokusí oklamat, pokud to bude možné, dokonce i samotnou volbu. Často jsem přemýšlel, jak by se něco takového mohlo stát. Věřím, že to není cizoložstvím, pýchou nebo zlými návyky, ale tím, že nechá něco hodnotného vzít naše srdce – tím, že užijeme to, co je legální k posednutí a skonzumujeme všechno najednou.