POSLEDNÍ POVOLÁNÍ ZPĚT

Bůh má veliký zájem o ty, kteří jsou jeho milovanými, ale které přemohla náhlá bouře pokušení. Jeho zaslíbení je pro ty, kteří se právě teď nacházejí ve velikých souženích. Bůh se chystá získat zpět lidi, kteří znovu uklouzli a jsou opuštěni. „Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země. Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj. Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel“ (Izajáš 54:5-8).

Toto je proroctví pro církev posledních dnů – kterou Bůh na okamžik opustil.

Kdo je tím, koho Bůh na chvíli opustil? A co ho přimělo skrýt svou tvář? „Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha“ (Izajáš 59:2). Bůh se nerozvedl se současnou zkompromitovanou církví, ale musel skrýt svou tvář. Ona jej opustila, svého Milovaného. „Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový lístek vaší matky, jímž jsem ji vyhostil? Anebo je tu někdo z mých věřitelů, jemuž jsem vás prodal? Hle, byli jste prodáni svou vlastní vinou, vaše matka byla vyhoštěna jen pro vaše nevěrnosti“ (Izajáš 50:1).

Bůh řekl: „Odešli jste ode mne. Spáchali jste cizoložství. Já jsem vás neopustil – vy jste opustili mě! Musel jsem vás odmítnout, protože jste se zaprodali prostituci.“ Církev utekla do Babylóna, avšak ještě není rozvedena. Neboť Bůh říká: „Ukažte mi rozlukové lístky! Ukažte mi účtenku, že jsem vás prodal ďáblu.“ Bůh říká: „Tentokrát nežijeme spolu, ale rozvod není definitivní. Manželství není beznadějné. Stále vás miluji! Opustili jste mne, a přece jsem stále volal a vy jste mne odmítli poslouchat.“ „Když jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl? Volal jsem, a nikdo se neozýval“ (Izajáš 50:2).

Této hříchem zkažené, stále upadající, potulné ženě Bůh přísahá: „Povolám tě zpět.“ „Toto praví Hospodin: Byli jste prodáni zadarmo, bez peněz budete vykoupeni“ (Izajáš 52:3). A znovu: „Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal“ (Izajáš 54:6). I nyní zní toto poslední povolání zpět: „Shromáždím tě v převelikém slitování“ (Izajáš 54:7).