MNOZÍ BUDOU SPASENI

V těchto posledních dnech Bůh povolá ničemné, kteří ho nikdy neznali. „Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, za Svatým Izraele, který tě oslavil. Dotazujte se na Hospodina … vždyť odpouští mnoho“ (Izajáš 55:4-7).

Toto se splnilo v novozákonní době, když pohané běželi ke Kristu. Pohané uviděli světlo a reagovali. Ještě jednou však, v poslední obrodě slitování a laskavosti, ničemní uslyší. Zástupy opustí své ničemné cesty a budou vzývat Pána.

On nabídne potěšení, uzdravení a obnovení všem, kdo jej opustili. „Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí“ (Izajáš 57:18). Jak musel být Izajáš nadšený, když nesl tuto zprávu: „Kvůli svému jménu odpustím této znečištěné nevěstě a zavolám ji zpět.“

„Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu“ (Izajáš 43:25). Vzpomeň si na miliony křesťanů na celém světě, kteří znovu a znovu selhávají. V církvi Times Square Chuch je polovina konvertitů z těch, kteří selhávají a odcházejí od Boha. Jaké to bude obrození, až se navrátí zástupy křesťanů, kteří selhali! Závislí na drogách, alkoholu, sexu, svázaní pochybnostmi a strachem uslyší Boží povolání a zástupy se navrátí. Závislí, alkoholici, prostitutky, homosexuálové a selhávající nemajetní budou Bohem povoláni.

Přehlédne příval jeho slitování hřích? Nikdy! Ti, kteří odešli od Boha, jsou těmi, kdo kdysi okusili Ducha svatého. Již ho poznali. Pán pošle Ducha svatého, svého posla, se slovem lásky a povolá je, aby si připomněli všechna jeho milující slova a to, jaký láskyplný vztah s ním kdysi měli. Připomene jim, jak je kdysi ochraňoval, miloval a jak jim žehnal.

„Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek“ (Zacharjáš 12:10-11).