ŽIVOT VÍRY by Gary Wilkerson

Abychom měli takovou víru, jaká se Bohu líbí, často musíme projít zkušenostmi, které jsou pro nás nepříjemné, iritující, a které nás nutí sevřít pěsti. Možná, že ses dostal do bodu, kdy jsi vykřikl: „Pane, dal jsi mi zaslíbení, ale teď jsi mi odebral všechno, co mohlo toto zaslíbení umožnit!“

Proč to Bůh dělá? Proč odstraňuje všechny přirozené prostředky, kterými by mohl své zaslíbení naplnit? Často je to proto, aby byl náš vztah s ním spíše příjemný než podle řádu. Pochop, jestliže by jeho zaslíbení mohla být naplněna našimi schopnostmi, byli bychom ve výkonném režimu 24/7. To není jeho cesta. Místo toho nás zve do probíhajícího vztahu, do takového, který od nás vyžaduje, abychom důvěřovali celým svým srdcem.

Stejně činil před námi obrovský zástup svědků v jeho Síni víry. Písmo říká, že když Bůh zaslíbil Abrahamovi, že z něho udělá otce národů, Abraham „nehleděl na své již umrtvené tělo“ (Římanům 4:19, NBK). Slovo „nehleděl“ je v anglické Bibli NLT přeložené jako „figured,“ což je matematický výraz. Abraham zjistil, že nic „nebude přičteno“ k jeho životu, aby mohl vidět, jak se toto zaslíbení naplňuje. Žádná jeho schopnost to nemohla dokázat. A přece čteme: „Abraham nepochyboval tedy v nevíře o Božím zaslíbení, ale byl posílen vírou“ (4:20).

Tady vidíte Ježíše, jak zahajuje a zdokonaluje víru zbožného člověka. Čím více se Abraham neohlížel na sebe a neříkal: „To nedokážu!“, tím silněji rostla jeho víra v Boží schopnosti. A skrze smrt jeho tělesnosti přišla moc, která nebyla z něho - byla to moc Ducha svatého.

Chtěl jsem vidět, jak se můj marnotratný syn navrací k Pánu, a abych to viděl vyplněné, vložil jsem svou víru v Boží moc, aby ho Bůh přitáhl svou vše přemáhající láskou. Jsem šťastný, že mohu prohlásit, že se můj syn skvěle smířil s Bohem i se svou rodinou.

Chci vidět přicházet k Ježíši tisíce ztracených lidí z našeho města. A přece vím, že se to nikdy nestane taktizováním, plánováním či provozováním programů v našem městě. Tyto věci mohou být prospěšné, ale pouze Ježíš může zahájit něco pro své království, pouze on v nás může zdokonalit víru a důvěru, které jsou potřebné k tomu, abychom viděli, jak tisíce duší přenáší do věčného života.

Ano, jsme povoláni konat pro Kristovo království, co můžeme. Ale máme ještě další povolání. Chceš vidět, jak se naplňují ve tvé obci Boží záměry, jak se naplňují ve tvém životě jeho zaslíbení? Chce po tobě jediné: Abys mu důvěřoval, a tak žil život víry.