ŽIVOT VÍRY by Gary Wilkerson

Většina z nás by uvítala schopnost dělat v životě určité věci, které dělat nemůžeme. Nemám tím na mysli jen věci, které jsou těžké, ale přímo nemožné.

Jsou věci, které ani ti nejoddanější Ježíšovi následovníci nesvedou, ale známe Někoho, kdo ano. Nádherné na životě s Kristem je, že se můžeme účastnit úžasných věcí, které bychom sami nedokázali. Ježíš nás dokonce volá k tomu, abychom se spolu s Ním podíleli na něčem, co je nad možnosti nás samotných: když naši blízcí přicházejí k víře, když jsou rozpadlá manželství znovu obnovena a uzdravena; když jsou lidé z naší komunity spaseni a zachráněni před beznadějnou věčností. Skrze víru v Ježíše jsme svědky – a dokonce se i účastníme – těchto věcí, které On koná ze Své moci, slávy a autority.

Židům 11 je kapitola věnovaná víře. Jsou tam vyjmenovány biblické postavy, které se zalíbily Bohu díky velkým skutkům víry. Od Abrahama, přes Sáru, Davida a Samuela až ke Gedeonovi a spoustě dalších vidíme, jak se věřící těší Boží přízni ne pro svůj talent nebo výkony, ale díky tomu, že Bohu svěří to, co je nad jejich schopnosti. Společně tvoří "oblak svědků života víry" (Židům 12, 1).

Slova v kurzívě nám říkají, že máme žít život víry. A abychom takového života dosáhli, jsme nabádáni, abychom odhodili veškerou přítěž, která nám brání v důvěře Bohu: "odhoďme všecku přítěž" (12, 1). Co může být takovou přítěží? Znám mnoho křesťanů, které tíží nevíra. Když zhodnotí svoji situaci, řeknou si: "Mé potřeby nebudou nikdy naplněny. Nekonečně dlouho se modlím a prosím i ostatní, včetně starších církve, aby se za mě modlili, ale nedostávám odpověď. Nic, co jsem zkusil/a, nefunguje."

Problém mnohých je, že hledí víc na situaci, ve které jsou, než na Boha, který je Pánem všech situací. Jejich víra padá pod "vším, co nás tíží a zdržuje" (12, 1 SNC). Mohu vás ujistit, že co Bůh slíbil, nemůže nikdo překazit. Každé slovo, které dá, bude nakonec naplněno. Satan to ví a jediné, co může dělat, je pokusit se zdržet Boží plány tím, že nás přesvědčí, abychom se utápěli ve svých těžkostech. Pokud se vám zdá, že jste v beznadějné situaci, život víry vás nabádá k důvěře, že "jednoho dne splní Bůh to, co si dnes nejsem schopný/á představit."