BLÍŽÍ SE OBNOVA SPRAVEDLNOSTI

Chtěl bych s co možno největší duchovní autoritou pronést tvrzení, tvrzení na základě smlouvy tak jasné jako tomu bylo k Noemu. Přijde konečná obnova, stane se tak o hodině půlnoci, obnova taková, která propukne po celém světě. Sijón porodí a dá život mnoha mnoha dětem. Všude se bude ozývat zpěv a jásot a Sijón řekne, „Odkud se toto všechno vzalo?“ Bude to obnova spravedlnosti.

Mnoho let jsem slýchal staré pastory mluvit o konečné obnově. Jeden můj blízký známý na ni kázal přes šedesát let. Nyní se mladí kazatelé za obnovu modlí; chtějí vidět Boha pracovat dnes, ne jen o Jeho skutcích číst v knihách. Není to dost jen prostě kázat o minulých znovuzrozeních. Proč se modlit, proč hledat obnovu, když to není přislíbeno v Bibli? Pokud nám Bible říká, že jsme dál než naděje, tak přece pojďme evangelizovat a kázat a neznepokojujme se výsledky. Ovšem, pokud je obnova slíbena, pak ji křesťané potřebují vidět, uchopit ji a modlit se s vírou, že ví, že Bůh slíbil, že to udělá. Je to v Jeho Slovu? Ano, tento příslib najdeme v Izaiáši 54. Je to jedna z nejdůležitějších kapitol v Božím Slově pro tuto generaci. Jasně se tu dočteme, co Pán zamýšlí se svou církví, svým lidem v posledních dnech. Tato kapitola prorokuje, co se stane v Times Square Church tak jako v každém sboru po světě, kde existují hladová srdce. Stane se to v Rusku, v Číně, v každé zemi, na každém ostrově od Severního pólu až po Jižní.

Církev zažije nezasloužený výlev lásky, milosrdenství a laskavosti. Přijde to v čase velkého soužení, v bouřích hněvu a zloby, v čase touhy na všech stranách, kdy bude společnost zavržena. Bůh slibuje, že se nám odkryje v celém svém velkém milosrdenství: „…avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel….moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník“ (Izaiáš 54:8-10) Co Hospodin praví církvi, též praví všem jednotlivcům, kteří v Něho věří. Bůh mluví k těm „utištěným, vichrem zmítaným, útěchy zbaveným.“ (Izaiáš 54:11)