NADPŘIROZENÉ TŘESENÍ

Podle Židům ten hlavní důvod, proč Ježíš vyleje svého Ducha v posledních dnech je, aby zatřásl Božím domem. Všechno, co je nesvaté, nečisté nebo lidské bude otřeseno, smeteno, vyhlazeno.

Náš duchovní úřad obdržuje srdcervoucí dopisy od vzácných svatých, kteří se rmoutí nad tím, co vidí, že se děje v jejich sborech. Stále je všude rámus po „nových pracech“ a denně jsou představovány úděsné věci – lidské projevy, směsné obyčeje. Jeden člověk píše, že se každý týden v jeho kostele uskutečňuje punk-rock koncert se zpěváky, kteří vypadají a chovají se jako světští, ovlivněni tím zlým. Jiní píší o prázdných, suchých, tolerantních kázáních.

Říkám vám, všechno to se změní. Pán promluví mocně, odhalí všechno, co je špatně. Jak se toto otřesení a odhalení stane? Stane se to skrze člověka – Ježíše! On slibuje, že promluví ke všem, kteří žijí v hříchu, kteří jsou neposlušní, přilepeni k věcem, které Jeho slovo odsoudilo. A Jeho hlas bude neklamně zřetelný.

Jako první promluví něžně ke každému odpadlíkovi, který odbočil a řekne: „Proč jsi neuposlechl Mou žádost, aby ses vrátil? Proč jsi obrátil k mému volání hluché ucho, aby ses nemohl kát a být následně uzdraven? Přijď ke Mně teď, než se tvůj život otřese v základech.“

Ježíš ale také promluví k božím mužům a ženám, kteří usilují o pravdu, čistotu a svatost. Dokonce ještě teď nadzdvihává lid, jehož srdce přijalo Jeho třesoucí, přesvědčující slovo. Jsou obklopeni Pánem – a On jim dá moc mluvit skrze Něj.

Takže, jak Pán promluví k tobě? Přijímáš Jeho třesoucí slovo, dovoluješ, aby pracovalo v tvém srdci? A nebo žiješ dvojí život – stále si hovíš ve smilstvu, cizoložství, nenávisti, hořkosti? Pokud tvrdíš, „Kristus je můj Pán,“ a přesto máš ve svém životě schovaný hřích, věz, že od Něj uslyšíš, „Proč jsi se nevrátil do mé milosti? Proč jsi ji ustavičně odmítal? Slyšel jsi Moje milující volání a okusil jsi moji milující laskavost a stále jdeš svou vlastní cestou. Proč?“

Tady je dobrá zpráva: Toto nadpřirozené třesení – Hospodinův domácí úklid, jak v zemi, tak v cíkrvi – vyústí v neotřesitelný základ. Bude vytvářet svatou, prořezanou církev – bude se chlubit zbytkem svatých, kteří kráčí v bázni Boží a spravedlnosti Krista.