BŮH PROVÁDÍ SČÍTÁNÍ

Mnozí křesťané se stali neplodnými tím, že vysedávali v mrtvé církvi a naslouchali pastoru, který neměl žádné pomazání od Boha. Tak se stalo, že trpěli duchovním nedostatkem a neměli žádnou duchovní autoritu. Trpí rodiny; děti odpadají; manželství se rozpadají. V dnešních církvích se rodí mnoho Izmaelitů. Izmael znamená „tělesnost“ a mnozí křesťané jsou omezeni tělesností a tvrdí, že jsou dědici spravedlnosti.

Bůh pokračuje v očišťování a uzdravuje děti podle svého srdce a dává je do církve. „Plesej, neplodná, která jsi nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin“ (Izajáš 54:1). Bůh nemluví pouze o vyprázdnění Izmaelova domu a o připojení zástupů ke spravedlivému. Je to mnohem hlubší než zástupy, počty a úspěchy a provést sčítání se chystá Bůh, nikoli člověk. „Mám snad za poctivé prohlásit nespravedlivé váhy a váček s falešným závažím?“ (Micheáš 6:11).

„Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená: Každý z nich se zrodil tady“ (Žalm 87:6). Podívej se na jakékoli veliké shromáždění křesťanů, a všichni mohou zpívat hlasité chvály se zdviženýma rukama. Ale Bůh není ohromen zástupy. Rokové kapely přitahují obrovské zástupy, ale nechválí Boha. On ví, kdo je svatý, a zná ty, kteří truchlí kvůli hříchu.

Toto poslední probuzení přijde, protože Bůh bude mít soucit se svým vlastním jménem. Posvětí své jméno před celým světem. Chci se s tebou sdílet o velkolepém Ezekielově proroctví. „I jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoli přišli. Řekni proto izraelskému domu: Toto praví Panovník Hospodin: Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoli jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost“ (Ezekiel 36:21-23).