NEPLODNÁ CÍRKEV BUDE MÍT MNOHO DĚTÍ

„Plesej, neplodná, která jsi nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin“ (Izajáš 54,1).

Někteří namítají, že dnešní církev, církev posledních dnů, není neplodná. Poukazují na všechny skvělé služby a na tisíce lidí, kteří navštěvují náboženské semináře, konference a koncerty a hltají křesťanské knihy, nahrávky a videa. Ale to, jak si duchovní děti představuje Hospodin a jak církev, jsou dvě zcela odlišné věci. Zatímco církev se soustředí na rostoucí počet, vliv a úspěch, apoštol Pavel volá: „Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus“ (Galatským 4,19). Pavel tím říkal: „Nezajímá mě, kolik lidí chodí do vašeho kostela. Neříkejte mi, kolik lidí se účastní vašich akcí ani kolik literatury vydáváte – povězte mi, kolik z vás se formuje do Kristovy podoby!“

Věřím, že Hospodin se dívá na posledních dvacet až třicet let jako na čas velké duchovní prázdnoty; jako na roky, které zničil škůdce; na roky plné prospěchářství; na roky, kdy byli v Božím domě oslavováni cizinci; na roky pyšných kazatelů, peněžního šílenství, velkolepých budov a povrchnosti. „Zachovali se vůči Hospodinu věrolomně, zplodili cizí syny“ (Ozeáš 5,7). „A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí?“ (Jeremjáš 2,21).

Pán zaslíbil, že neplodná církev posledních dnů bude mít mnoho a mnoho dětí. „Rozšiř… nerozpakuj se… natáhni… upevni kolíky… Rozmůžeš se napravo i nalevo“ (Izajáš, 54,2-3). Hospodin odstraní hanbu a stud církve posledních dnů. „Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdána, nevzpomeneš na potupu svého vdovství“ (Izajáš 54,4).