BŮH SI POUŽÍVÁ LIDI

Bůh si používá lidi k tomu, aby občerstvil jiné lidi. Natolik miluje tento typ služby, že vedl proroka Malachiáše k tomu, aby o ní mluvil jako o nejpotřebnější práci dnešních dnů. Malachiáš píše, jak si Bůh v té době používal lidi ke vzájemnému budování, skrze osobní vyučování: „Ti, kteří se bojí Hospdina, o tom rozmlouvali“ (Malachiáš 3:16).

Kdy se to přesně odehrávalo? Malachiášova slova přišla v době nespoutané bezbožnosti, kdy „škůdce“ zničil mnoho úrody v krajině. Boží lid byl vyčerpaný a začal pochybovat o tom, že chodit s Pánem stojí za to: „Říkají nám, že se vyplatí sloužit Pánovi, řídit se jeho Slovem a nést jeho břímě. Nám se však zdá, že právě nadutci a ti, kteří nejsou Bohu plně oddaní, vypadají šťastně. Oni usilují o blahobyt, žijí lehkomyslně a užívají si život naplno.“

Duch Svatý začal působit v Izraeli a brzy nato sestoupila Boží bázeň na lid hadový po Bohu. Najednou všichni, mladí i staří, se stali misionáři. Pohnuti Duchem, lidé se otevřeli jeden druhému, vyučovali se navzájem, budovali a potěšovali své okolí.

Jsem přesvědčený, že Malachiášova slova o této službě staví zrcadlo dnešní době. Vidíme v nich obraz toho, jak se Duch Svatý vylévá v těchto posledních dnech, jak Boží lid zanechal pomluv a stežování si a zaměnil je službou, která přináší občerstvení. Děje se to přes telefon, dopisy, e-maily nebo osobně. Bůh je velmi potěšen touto službou a je řečeno, že On všechno zapisuje. Každé milé slovo, každý telefonát, každý dopis, každá snaha potěšit sklíčené je zaznamenána v „pamětní knize“. Bible říká, že každý, jehož činy se nachází v knize, budou vzácní před Bohem: „Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mý zvláštním vlastnictvím“ (Malachiáš 3:17).

Buď jako Titus (List Titovi) pro někoho, kdo je zarmoucený. Modli se za to, aby jsi měl ducha, jako Oneziforos, který vyhledával raněné a přinášel jim uzdravení. Přemýšlej nad tím: Byla ti dána všechna moc z nebes, aby jsi občerstvil raněného věřícího, který potřebuje útěchu, jež dal Bůh výhradně tobě. Ano, jsou lidé, kteří tě potřebují a Pán je chce skrze útěchu, kterou dal kdysi tobě, potěšit a občerstvit. Zavolej dnes někomu a řekni: „Bratře, sestro, chci se za tebe modlit a povzbudit tě. Mám pro tebe dobré slovo.“