VÁZÁN ŽIVÝM SLOVEM

Bůh panuje nad celým stvořením s majestátem a s mocí. Jeho zákony se řídí celý vesmír – celá příroda, každý národ a všechny záležitosti lidí. On vládne nad oceány, planetami, nebeskými tělesy a nad všemi jejich pohyby. Bible nám říká: „Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy“ (Žalmy 66:7). „Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas – od věčnosti jsi ty sám! … Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky!“ (Žalmy 93:1-2,5).

Tyto žalmy napsal David a v podstatě svědčí o tom, že „Pane, tvá svědectví – tvé zákony, nařízení a slova jsou neodvolatelné. Jsou absolutně spolehlivé.“ Autor listu Židům to také opakuje, když vyhlašuje, že živé Boží Slovo je věčné a neměnné: „je tentýž včera, dnes i navždy“ (Židům 13:8).

Přemýšlej nad tím: Existují zákony, fungující ve vesmíru, jež určují chod věcí, bez výjimky. Uvažuj nad zákony, které ovládají pohyby slunce, měsíce, hvězd a země. Tato tělesa byla dána na svá místa tím, že Bůh promluvil a od té doby podléhají zákonům, které vyslovil také Bůh.

Nový Zákon nám říká, že tento úžasný Bůh je náš Otec, který se slitovává nad svými dětmi. V listě Židům čteme, že Pána se dotýkají naše slabosti, on slyší každé naše volání a sbírá každou slzu. Ale zároveň se dozvídáme, že je spravedlivý Král, který soudí dle svého zákona. A jeho ústavou je jeho Slovo, které zahrnuje všechna jeho nařízení, kterými spravedlivě vládne. Všechno, co existuje, je souzeno skrze jeho neměnné Slovo.

Jednoduše řečeno, můžeme držet Bibli v ruce a vědět: „Tato kniha mi říká, kdo je Bůh. Popisuje mi jeho vlastnosti, povahu, zaslíbení a soudy. Je to jeho zákon, jež vyšel z jeho vlastních úst, skrze který vládne a kraluje. A je to Slovo, kterým je vázán.“

Každý pozemský soudce je zavázán k tomu, aby o případě, který má před sebou, rozhodoval v souladu s existujícím zákonem. Bůh soudí všechno v souladu s věčným zákonem – tj.v souladu se Slovem, jež sám ustanovil. Když Pán udělá usnesení, mluví skrze Své živé Slovo, Slovo, kterým je vázán.