VŽDY PŘÍTOMNÁ POMOC

Bůh nám zaslíbil: „ Já jsem vaše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.“ (viz Ž 46;2)

Fráze „stále přítomná“ znamená „vždy tady, vždy k dispozici, s neomezeným přístupem.“ Jednoduše ta trvalá Pánova přítomnost je v nás. A jestliže je v nás přítomen, pak chce s námi také nepřetržitě komunikovat. Chce, abychom s ním mluvili bez ohledu na to, kde jsme: v práci, s rodinou, s přáteli, i s nevěřícími.

Odmítám přijmout Satanovu lež, kterou v poslední době nastrčil mezi Boží lid: že Bůh přestal mluvit ke svému lidu. Nepřítel chce, abychom si mysleli, že Bůh Satanovi dovolil mít větší sílu a vliv, ale svůj lid už nevybavil dostatečně velkou autoritou. Tak to není! Písmo říká:“ I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.“ (Iz 59;19). Nezáleží na tom, co ďábel mezi nás přinese. Boží síla jeho lidu bude vždy větší než Satanovy útoky.

Tento verš z Izaijáše odkazuje na vlajkonoše, který jel před izraelskou armádou. Pán vždy vedl svůj lid do bitvy pod svou vlastní mocnou korouhví. Stejně tak dnes má Bůh slavnou armádu nebeských vojsk, která táhne pod jeho praporem, připravena za nás vykonat jeho plány.

Asi se ptáte: „ale jak nám Bůh pomůže v našich problémech?“ Jeho pomoc přichází v daru Ducha Svatého, který v nás přebývá a vykonává v našich životech Otcovu vůli. Pavel nám stále znovu zdůrazňuje, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého. My jsme Pánův příbytek zde na zemi.

Samozřejmě tuhle pravdu často opakujeme ve chválách a svědectvích. Ale většina z nás to stále nebere vážně. Prostě pořád nechápeme sílu, která je v té pravdě obsažena. Pokud ji pevně uchopíme a budeme jí důvěřovat, už se nikdy nebudeme muset bát a děsit se.

Já sám se tohle také stále učím. Po všech těch letech ve službě mám občas tendenci si myslet, že musím vyvinout nějaké úsilí, aby se Bůh ozval. Ne, Pán říká“ Nemusíte na mě hodiny čekat. Já přebývám ve vás. Jsem pro vás přítomen ve dne, v noci.“

Davidovo svědectví to dokazuje: „ Hospodina, svého rádce, velebím, i v noci mě učí mé svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.“ (Ž 16;7-8) David prohlašuje „ Bůh je přede mnou vždy přítomen a já jsem odhodlán ho nést ve svých myšlenkách. Věrně mě vede ve dne, v noci. Už nikdy nemusím být zahanben.“