Země zaslíbená

Věřím tomu, že Žalm 46 je obrazem novozákonní „země zaslíbené“. Vskutku, Žalm 46 poukazuje na Bohem daný odpočinek, o kterém se píše v listě Židům:“Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.“(Židům 4:9). Tento Žalm popisuje odpočinek Božího lidu. Hovoří o jeho stále přítomné síle, o jeho pomoci v době trápení, o jeho pokoji v době nepokoje. Boží přítomnost je s námi v každý čas, a jeho pomoc přichází vždy zavčasu.

Izrael tento odpočinek odmítl.“Přežádoucí zem si zprotivili, nevěřili Jeho slovu.“(Žalm 106:24). Je smutné, že církev dnes je tolik podobná Izraeli. I přes Boží velká zaslíbení- jeho ujištění o pokoji, pomoci a plném zabezpečení- přesto na Něj plně nespoléháme. Místo toho si stěžujeme, „Kde je Bůh v mé zkoušce? Je se mnou, nebo není? Kde je vidět jeho přítomnost? Proč na mě nechává navršit všechny ty těžkosti?“

Dnes slyším Boha, jak se ptá své církve,“ Věříš stále, že mluvím k svému lidu? Věříš, že ti chci dát svou pomoc a vedení? Opravdu věříš tomu, že k tobě chci denně mluvit, každou hodinu, každý okamžik?“ Naše odpověď by měla být stejná, jako Davidova. Tento Boží muž zatřásl celým peklem, když vynesl toto prohlášení o svém Pánu:“Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.“(Žalm 33:9).

Zde je Boží příslib pro každou generaci, která věří Jeho slovu:“Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.“(Žalm 33:11). Stvořitel celého vesmíru chce své myšlenky s námi sdílet!

Písmo mluví jasně: Náš Bůh mluvil ke svému lidu v minulosti, mluví k němu nyní, a bude s tím pokračovat až do konce věků. Navíc, Bůh chce mluvit k tobě, o tvém dnešním problému. Může to udělat skrze své Slovo, skrze přítele, nebo skrze tichý hlas Ducha svatého, který šeptá,“Toto je ta cesta, tudy běž.“

Nehledě na to, jaký způsob použije, Jeho hlas rozeznáš. Ovce slyší hlas svého Pastýře. A On je věrný, „střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.“(Žalm 97:10).