DEN KRISTŮV JE BLÍZKO

Pavel píše, „Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.“ (2.Tesalonickým 2:1-2).

Posměvači ukazují, „Podívejte, někdo v prvotní církvi vylekal věřící se zprávou, že Kristus má přijít. A Pavel jim řekl, „Ne, nestrachujte se. Ať vás tato zpráva netrápí a nezaměstnává.“

Ale to není to, co je odkryto v originální řečtině. Základní slovo je „(netřeste se)….že den Kristův přichází.“ Co znepokojovalo Tesalonické bylo to, že si mysleli, že Den Kristův již přišel, a že oni ho zmeškali. Pavel je ujišťuje v dalším verši,“Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení“ (2:3). Pavel reagoval na jejich obavy, když říká, „Nenechte se znepokojit, protože ještě dvě věci se musí naplnit.“

Jaká tedy byla Pavlova teologie o příchodu Krista? Nacházíme to ve dvou pasážích:“Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla“ (Římanům 13:11-12). „Vaše mírnost ať je známa všem lidem, Pán je blízko“(Filipským 4:5). Pavel volá, „Vzbuďte se! Už je po půlnoci. Příchod Páně se přiblížil, proberte se. Nezahálejte. Ježíš přichází pro ty, kdo ho očekávají.“

Skeptici se mohou ptát, „Ale co Pavlova vlastní slova? Řekl, že se musí před Kristovým příchodem naplnit dvě věci. Zaprvé, Pán nemůže přijít, dokud nebude velké odpadnutí. A za druhé, Antikrist musí povstat a prohlásit se za Boha. Musíme nejprve spatřit Antikrista sedícího v chrámu, dožadujícího se uctívání od lidí.“

Nejprve ze všeho, musíš být úplně slepý, pokud nevidíš bouřlivé odpadnutí svírající celý svět. Nevíra se roztahuje skrze národy, věřící odpadají na všech stranách. Odpadnutí, o kterém Pavel mluví, už zajisté přišlo.

Někteří mohou namítnout, „Pavel jasně říká, že Ježíš nemůže přijít, dokud není u moci Antikrist“. Považ, co Písmo říká: „Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten Antikrist, který popírá Otce i Syna.“(1 Janova 2:22). Podle Jana, Antikrist je kdokoliv, kdo popírá Otce a Syna. Navíc, říká, že růst těchto Antikristů je důkaz, že žijeme v poslední době. Zkrátka řečeno, nic nebrání Kristovu příchodu!