POSAZENI S JEŽÍŠEM

Podle Pavla ti, kteří věří v Ježíše, povstali z duchovní smrti a jsou usazeni s ním v nebeských místech. „I když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni - a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech“ (Efeským 2:5-6).

Kde je to nebeské místo, kde jsme posazeni s Ježíšem? Není to nikde jinde, než v Božím trůním sále – spolu s trůnem slávy, místem přebývání Nejvyššího. O dva verše dále čteme, jak jsme do tohoto báječného místa byli přivedeni: „Neboť jste zachráněni milostí skrze víru, a ta záchrana není z vás – je to Boží dar“ (2:8).

Tento trůnní sál je sídlem vší moci a vlády. Je to místo, kde Bůh vládne nad všemi knížectvími a mocnostmi, a vládne nad všemi lidskými událostmi. Tady, v trůnním sále, kontroluje každý Satanův pohyb a zkouší všechny myšlenky lidí.

Kristus sedí po pravici svého Otce. Písmo říká, „Všechny věci byly učiněny skrze něho“ (Jan 1:3). A „V něm přebývá veškerá plnost Božství“ (Koloským 2:9). V Ježíši přebývá všechna moudrost a pokoj, všechna moc a síla, vše potřebné k vítěznému životu, život, který dává ovoce. A nám je dán přístup ke všemu Kristovu bohatství.

Pavel nám říká, „Tak jistě, jako že Kristus byl vzkříšen z mrtvých, i my jsme byli vzkříšeni Otcem. A stejně tak jistě, jako že Kristus byl posazen na trůn slávy, byli jsme vzati s ním na stejné slavné místo. Protože jsme v něm, jsme vždy tam, kde je on. To je výsada věřících.Znamená to, že jsme posazeni s ním na stejné nebeské místo, kde On přebývá.“

Pavel říká, že duchovní požehnání jsou udělovány v trůnním sále. Všechna bohatství Kristova jsou nám tam dostupná: stálost, síla, odpočinek, stále rostoucí pokoj.“Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu“ (Efeským 1:3).