OBNOVENÍ VÍRY

Mám zvláštní slovo pro všechny, kteří čelí nemožnému: obnova víry závisí na úplném objevení lásky našeho nebeského Otce k nám.

„Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá” (Sofoniáš 3:17). To je nádherné odhalení neotřesitelné Boží lásky ke svému lidu. Jak říká písmo, Bůh spočívá v lásce a těší se ze své lásky k nám!

Hebrejské slovo „spočívá“ v tomto případě znamená, že Bůh nemá nejmenších pochyb o své lásce k nám. Jinými slovy On se zakotvil v lásce k nám a nikdy ji od nás neodvrátí. Ba co víc, říká se, že Bůh je do nás tak zamilovaný, že o své lásce k nám dokonce i zpívá.

Dokážete si to představit? To je projevem, jak se z nás Bůh v nebi raduje. John Owen to vyjadřuje následovně: „Bůh skáče radostí.“

I Pavel poukazuje na to, že pokud není vše v úplném pořádku — vinou nedůvěry a rozpaků — Boží láska to proměňuje. „Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha” (Titovi 3:4).

V předchozím verši, Pavel říká: „Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní a zbloudilí" (Titovi 3:3). Jinými slovy: „Vše bylo v nepořádku. Naše víra nebyla překonávající. Ale pak se nám zjevila Boží dobrota a láska, kterou nás Otec tak hojně zahrnul v Ježíši Kristu.”

Když Pavel říká, že Boží láska a dobrota „se ukázala“, používá slovo řeckého původu znamenající „překryla“. Jednoduše Pán se podíval dolů na nás chudé a živořící duše, plné strachu a pochybností a vše překryl tímto sdělením: „Moje láska tě vysvobodí. Spočiň a raduj se v mé lásce k tobě.“

Děkuji Bohu za den, kdy mi ukázal svou lásku. Není žádné jiné víry, která by mohla čelit všemu nemožnému, ale jenom ta, která úplně vše - každý problém, každé utrpení – svěřuje do milující péče našeho Otce. Když je mi nejhůř, tak musím spočinout v prosté víře.