TĚLO KRISTOVO

Apoštol Pavel nám říká: “Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.(1.Kor 12:27). Poté to přibližuje: “Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem” (12: 12).

Pavel nám říká: “Podívejte se na své vlastní tělo. Máte ruce, nohy, oči, uši. Nejste jen izolovaný mozek, který nemá spojení s ostatními údy. No a stejné je to s Kristem. Není pouze hlava. Je i tělo, a my jsme jeho údy.”

Apoštol dál zdůrazňuje: „Tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. (Řím 12:5) Jinými slovy, nejsme napojeni pouze na Ježíše, naši hlavu. Jsme napojeni také jeden na druhého. Pravdou je, že nemůžeme být napojeni na Ježíše, pokud nejsme spojeni také s našimi bratry a sestrami v Kristu.

Pavel tento bod vysvětluje: „Není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. (1. Kor 10: 16-17) Prostě všichni se krmíme stejným jídlem: Kristem, manou z nebe. „Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe, a dává život světu“ (Jan 6: 3).

Ježíš ke svým učedníkům mluvil často v podobenstvích a každé z nich obsahovalo skrytou pravdu o Bohu. Tato tajemství se skrývala v Otci, Synu a Duchu Svatém od počátku stvoření: „otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa“ (Mat 13: 35).

Ježíš prohlašuje: „ Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe…, kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky“ (Jan 6: 35, 51,57). Obraz chlebu je zde důležitý. Náš Pán nám říká „ Když ke mně přijdete, budete nasyceni. Připojíte se ke mně jako úd mého těla. Proto dostanete životodárnou sílu, která je ve mně.“ V podstatě každý úd jeho těla získává sílu ze stejného zdroje: Krista - hlavy. Všechno co potřebujeme k tomu, abychom vedli úžasný život, proudí od něj k nám.

Tento chleba je to, co nás charakterizuje jako údy jeho těla. Jsme odděleni od zbytku lidského pokolení, protože jíme z jednoho bochníku: Ježíše Krista. „Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo“ (1.Kor 10:17).