OBLÍBENÁ BIBLICKÁ ZASLÍBENÍ

Zde je několik mých oblíbených biblických zaslíbení, která mám označena ve své Bibli a která požehnala v průběhu let. Věř jim. Pročítej je znovu a znovu. Jsou tvá:

„ Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdána, nevzpomeneš na potupu svého vdovství" (Izajáš 54:4).

„I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neoodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník“ (Izajáš 54:10).

„Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův“ (Izajáš 54:17).

„Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí. Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku“ (Žalm 31:20-21).

„Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko“ (Žalm 32:7-8).

„Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat“ (Žalm 37:4-5).

„Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět. Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ“ (Žalm 71:20-21).