SMĚLE

“Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci” (Židům 4:16) „V něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a

s důvěrou (Efeským 3:12). Tyto verše mluví o přicházení k Bohu se smělostí v čase nouze – pokud tak konáme, Boha to těší.

Když nám Bůh říká, abychom přistupovali k jeho trůnu směle a s důvěrou, není to návrh. Je to způsob, který On upřednostňuje, a proto mu máme věnovat pozornost. Takže, kde získáme tuto smělost a důvěru k modlitbám?

„Mnohoť může modlitba spravedlivého opravdová“ (Jakub 5:16, Bible Kralická). „Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho“ (Jakub 5:16, Bible 21. století). Slovo „opravdová“ na tomto místě pochází z řeckého kořene a znamená „pevná pozice“. Naznačuje stabilní, neotřesitelný postoj. Podobně, slovo „vroucí“ mluví o smělosti, založené na spolehlivém důkazu, či absolutním potvrzení, jež podporuje naši žádost. Tento verš v různých překladech nás ujišťuje o tom, že můžeme přijít před Boží soud plně přesvědčeni o tom, že náš případ je dobře připraven. Význam těchto slov je víc než emoce, hlučnost nebo nafouknuté nadšení.

Taková modlitba může přijít pouze od služebníka, který hledá Boží Slovo a je plně přesvědčen, že Bůh ho přijme. Rozhodně je důležité, abychom do Boží přítomnosti přicházeli i s Jeho Slovem. Pán chce, abychom před něj přinášeli jeho zaslíbení, připomínali mu je, zavazovali Ho k jejich naplnění a stáli na nich.

Ukázku toho vidíme ve Skutcích 10. kapitole, když Petr měl vidění. Bůh mu řekl: „Hledají tě tři muži. Vstaň a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám.“ O čem mluví tato pasáž? Říká nám, že pokud Bůh vyhlásil něco za pravdu, máme tomu věřit a stát na tom, bez toho, aniž bychom to lidsky probírali. Jednoduše nemůžeme měřit spolehlivost Božího Slova, zkoumáním vlastní situace nebo hodnoty. Pokud tak učiníme, dospějeme pouze k názoru, že toho nejsme hodni.

Navíc, dostali jsme pomoc k přistupování k Božímu trůnu milosti. Bible říká, že jsme žadatelé u Jeho trůnu a Kristus je náš přímluvce nebo obhájce. Duch Svatý také stojí při nás na Božím soudě. Duch je náš „parakleitos“, jež slouží jako náš rádce. Je nablízku, aby nám připomínal věčná nařízení a božskou ústavu, z nichž se skládá Boží Slovo.

A tak díky těmto neuvěřitelným zaslíbením obhájce a rádce, kteří stojí při nás, můžeme přicházet k Božímu trůnu se smělostí a s jistotou.