V ČASE NOUZE

Zamyslete se nad jedním z nejmocnějších zaslíbení v Božím Slově:

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek má Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání už v ranním svítání! Národy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho povel se země rozplyne! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! ...

Ve všech koncích světa boje zastavuje“ (Žalmy 46:1-7,9).

Jaké úžasné slovo! Četl jsem si tuto pasáž znovu a znovu, nesčíslněkrát, a pořád jsem tím ohromen. Boží Slovo je pro nás na tomto místě tak mocné a neochvějné. Říká nám, „Již se nikdy nemusíte bát. Nezáleží na tom, že celý svět je ve zmatku. Země se může třást, oceány se můžou vzdouvat, hory se můžou hroutit do moře. Ve vašem okolí může vládnout totální chaos a rozruch.

„Ale pro mé Slovo, budete mít pokoj jako řeka. Zatímco se všechny národy bouří, k mému lidu budou proudit mocné potoky radosti. Jejich srdce budou naplněna radostí.“

Právě teď se celý svět nachází v hrozných časech. Národy se třesou před terorismem, vědí, že žádná oblast není před hrozbami imunní. Vrší se osobní problémy a trápení. Přesto, uprostřed toho všeho, Žalm 46 neustále opakuje Božímu lidu na celém světě: "Já jsem uprostřed vás. Já jsem v tom všem s vámi. Můj lid nebude zničen, ani se nepohne. Já budu pro svou církev pomoc vždy přítomná."

Bůh ví, že všichni máme hluboké potřeby, prožíváme nepokoj, pokušení, období zmatku, jež otřásají naším duchem. Jeho poselství pro nás v Žalmu 46 je určeno právě pro takové časy. On nám říká, že pokud podlehneme strachu, jsme skleslí a zoufalí, žijeme absolutně opačně, než jaká je Jeho realita pro naše životy.

Chápeš, co nám Pán v tomto Žalmu říká? Bůh je nám k dispozici kdykoliv, ve dne i v noci. On je nám neustále po pravici, ochotný k nám mluvit a vést nás. A umožnil to tím, že nám dal Ducha svatého, aby v nás přebýval. Bible nám říká, že Kristus sám je v nás a my jsme v Něm.