PORAZIT TEMNOTU

Je jen jedna věc, která přemůže a zažene temnotu a tou je světlo. Izajáš prohlásil „Lid, který chodí v temnotách uvidí velké světlo” (Izajáš 9:2). Stejně se vyjádřil i Jan, „To světlo ve tmě svítí, a tma jej nepohltila“ (Jan 1:5).

Světlo představuje porozumění. Když říkáme „Osvětlilo se mi to”, vyjadřujeme tím vlastně „Teď už chápu”. Vidíte o čem Písmo hovoří? Pán nám chce otevřít naše oči, ne abychom kolem sebe viděli vítězícího ďábla, ale abychom přijali nové poselství. Náš Pán nám seslal Ducha Svatého, jehož moc je větší než všechny mocnosti pekla: „Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě” (1. list Janův 4:4).

Ve Zjevení se dočítáme o pekle, chrlícím kobylky a škorpióny s nadpřirozenou mocí. Dále čteme o drakovi, šelmách, rohatých nestvůrách, stejně jako o příchodu Antikrista. I když neznáme význam všech těchto tvorů, tak to vlastně ani vědět nepotřebujeme. Nemusíme se obávat Antikrista nebo šrámů od různých potvor.

Duch Všemohoucího Boha a Jeho Krista žije v nás. Pavel řekl, že v nás působí moc Ducha Svatého. Jinými slovy, Duch Svatý přebývá v nás právě v tuto chvíli.

Jak tedy působí Duch svatý v nás uprostřed těžkých časů? Jeho moc je uvolňována jen tehdy, když ho přijmeme jako nosiče našich břemen. Duch Svatý nám byl dán právě z tohoto důvodu, aby nesl naše starosti a těžkosti. Jak tedy můžeme říct, že jsme ho přijali, pokud na něj nevložíme naše starosti.

Duch Svatý není uzavřený ve slávě, ale je tady a přebývá trvale v nás. A dychtivě očekává, aby převzal kontrolu nad každou situací v našich životech, včetně našich utrpení. Pokud tedy dále setrváváme ve strachu – zoufalí, s pochybnostmi a zabřednuti hlouběji a hlouběji do úzkostí – pak jsem ho nepřijali jako našeho utěšitele, pomocníka, rádce, spasitele a sílu.

Svědectvím pro tento svět může být jen křesťan, který vložil všechna svá břemena na Ducha Svatého. Stejně jako v listu Tesalonickým, věřící vidí drtivé problémy všude kolem a přesto se raduje v Pánu. Důvěřuje Božímu Duchu, že ho utěší a vyvede z jeho trápení. A má mocná svědectví pro ztracený svět, protože je ztělesněním radosti, navzdory tomu, že je obklopen tmou. Jeho život říká celému světu: „Tento člověk viděl světlo.“