POTĚŠ SE V PÁNU

Náš pokoj a spokojenost vždy záleží na naší odevzdanosti se do Božích rukou, nehledě na okolnosti. Žalmista píše, „Těš se v Hospodinu a dá On tobě žádosti srdce tvého“ (Žalm 37:4).

Jestliže ses plně odevzdal do Božích rukou, jsi schopen obstát v každé těžkosti. Přáním tvého Otce je, abys prošel každým dnem beze strachu nebo úzkosti, abys plně spoléhal na Jeho péči. A tvé odevzdání se Jemu, má ve tvém životě velmi praktický efekt. Čím více jsi odevzdán do Boží péče, tím více jsi nezávislý na okolnostech kolem tebe.

Jestliže jsi Jemu odevzdán, nebudeš se stále pokoušet odhalit další krok. Nebudeš se bát špatných zpráv. Nebudeš se strachovat o zítřek, protože jsi svěřil svůj život, svou rodinu a budoucnost do Božích milujících rukou.

Myslíš, že ovce se strachují, když následují svého pastýře? Nestrachují se ani trochu, protože jsou plně odevzdané do jeho vedení. Podobně i my jsme ovce Pána Ježíše, který je naším velkým Pastýřem. Proč se tedy někdy staráme, znepokojujeme nebo strachujeme o své životy, o naší budoucnost? On ví dokonale, jak ochránit a postarat se o své stádo, protože je vede v lásce!

Ve svém životě jsem se musel učit důvěřovat Bohu. Přemýšlej o tom: Jak mohu říci, že důvěřuji Bohu ve všem, když jsou věci, ve kterých důvěřovat nedokážu? Pouhá slova, „Důvěřuji Pánu cele,“ nejsou dostačující. Ve svém životě jsem nucen znova a znova to dokazovat v mnoha oblastech a každodenních starostech.

Mnoho dnešních lidí už řeklo, „Já jsem se Bohu odevzdal, důvěřuji mu,“ pouze když zjistí, že není jiné východisko z dané situace. Ale opravdová vydanost, která je Bohu příjemná, je dobrovolná, apriorní našemu vcházení a vycházení. Buďme jako Abraham, který se vydal Bohu tak, že mu dal naprostou volnost v rozhodování o svém životě.