CO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ KŘESŤAN O DUCHOVNÍM RŮSTU

„Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým“ (2. Tesalonickým 1:3).

Jak veliký kompliment složil Pavel křesťanům v Tesalonice. Tady máte plnou podstatu toho, co říkal: „Nemohu uvěřit tomu, jak rychle rostete, a to jednak ve víře v Krista a jednak ve své vzájemné lásce. Kamkoli jdu, tam se chlubím před ostatními vaším duchovním růstem. Jak za vás děkuji Bohu!“

V této krátké pasáži nám Pavel ukazuje úžasný obraz sboru věřících, kteří rostli v jednotě a lásce. Řecká fráze, kterou Pavel používá jako „úžasně růst“ znamená „růst nadměrně, více než druzí.“ Víra a láska Tesalonických zastínila všechny ostatní církve.

Samozřejmě se tito Tesaloničtí křesťané nepokoušeli pouze držet se své víry, dokud se nevrátí Ježíš. Učili se, rostli – a jejich životy o tom svědčily. Podle Pavla se o nich hovořilo ve všech církvích v Asii.

Kázání, které tito lidé slyšeli, je očividně přimělo ke stále hlubšímu kráčení s Kristem. Jejich tělesné ambice roztávaly a byli usvědčováni z nekřesťanských návyků. A Duch svatý v nich bořil veškeré etnické bariéry a rasové předsudky. Objevovali, jak přijímat jakoukoli osobu, ať bohatou či chudou, vzdělanou či nevzdělanou. A projevovali si navzájem velkou péči a upřednostňovali se navzájem v lásce.

Pokud se sytíš Božím slovem, měl bys neustále duchovně růst. Mělo by to být ve tvém životě automatické.

Nevím, jestli každý z naší církve „roste mimořádně“, na rozdíl od Pavla, který to věděl o církvi v Tesalonice. A přece věřím, že to platí o mnohých. Proč? Pomazané kázání čistého Božího Slova vždycky vyprodukuje růst. A apoštol Petr říká, že všichni, kteří touží po čistém duchovním mléku Slova, porostou.

Pavel popisuje náš duchovní růst jako práci Ducha svatého. Říká, že Duch stále pracuje a proměňuje nás od slávy ke slávě. Neustále obnovuje naši mysl, umrtvuje naše těla a způsobuje čistotu v našem vnitřním člověku. Pracuje v našich srdcích, abychom odložili hněv, hořkost, zlost a zlo v každé podobě. A působí v nás laskavost, mírnost a vzájemné odpuštění. Jeho pomocí dorůstáme v Krista – vyučuje nás, že všechno, co říkáme a děláme, se musí líbit našemu Pánu!

Pavel nás dále vybízí: „Ať každý sám sebe prověří…“ (1.Korintským 11:28). Řecké slovo pro prověřit zde znamená „zkoumat, zpytovat“. Apoštol říká: „Prozkoumej se – uvidíš, jestli chodíš podle Božího Slova.“ Máme se neustále ptát sami sebe: „Proměňuji se? Stávám se soucitnějším a mám v sobě více lásky? Zacházím se svou rodinou a se svými přáteli se zbožnou úctou? Stávají se mé rozhovory upřímnějšími?“