ZJEVENÍ BOŽÍ LÁSKY

Nedávno jsem byl pohnut Duchem svatým a veden k této pasáži: "Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu" (Juda 20-21). Když jsem četl tyto verše, slyšel jsem Ducha, jak mi šeptá: "Davide, dosud jsi nevešel do plnosti a radosti mé lásky. Máš správnou teologii – ale dosud jsi nezakusil extázi a odpočinek v mé lásce. Doposud jsi v ní byl pouze po kotníky. Ale existuje celý oceán mé lásky, v němž můžeš plavat."

Bible je plná pravdy o Boží lásce. Ale občas si dovolím se podivovat, jak mne kdy mohl Pán milovat. Ne, že bych pochyboval o jeho lásce. Jedná se spíše o selhání z mé strany, že se neuchovávám v poznání a ujištění o jeho lásce ke mně.

Zjevení Boží lásky přichází, když jsme znovuzrozeni. Kdyby ses zeptal většiny křesťanů, co vědí o Boží lásce k nim, odpověděli by: "Vím, že Bůh mne miluje, protože dal svého Syna, aby za mne zemřel." Citovali by Jana 3:16 "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Když pevně uchopíš tuto pravdu, zažiješ podivuhodný okamžik. Najednou zjistíš: "Bůh mne miloval, když jsem byl ztracen, jdoucí do záhuby, nezúčastněný. A prokázal svou lásku ke mně tím, že svého vlastního Syna ukřižoval místo mne."

Naproti tomu se pár křesťanů učí, jak se uchovávat v Boží lásce. Uvědomujeme si svou lásku k Pánu – ale zřídka vyhledáváme zjevení Boží lásky k nám. Ve skutečnosti, kdybys požádal většinu křesťanů, aby si vyhledala biblické pasáže pojednávající o Boží lásce k nám, ukázali by jich jen pár. A přece porozumění lásce Boží je tajemství, které vede k vítěznému životu. Mnozí jsou duchovně chladní a leniví, neboť ignorují Boží lásku k nim. Nevědí, že jejich největší zbraní proti satanovým útokům je, když jsou přesvědčeni o Boží lásce k nim skrze zjevení od Ducha svatého.

Ve své poslední modlitbě na zemi Ježíš řekl: "Otče, …miloval jsi mne před založením světa" (Jan 17:24). Jak neuvěřitelná myšlenka: Kristus byl velmi milován Otcem před stvořením.

Potom se Ježíš modlil tuto podivuhodnou modlitbu: "Otče…zamiloval sis je tak jako mne" (verše 21, 23). Též se modlil: "Aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich" (verš 26). Kristus říkal: "Otče, vím, že budeš milovat ty, které nesu v mém těle, stejně jako miluješ mne."

Z toho vyplývá, že když Otec miloval Ježíše před věčností, nás miloval také. Vskutku, když byl člověk jen pouhou myšlenkou v Boží věčné mysli, Pán již počítal s naší účastí a plánoval naše vykoupení: "V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří" (Efezským 1:4).

Jak dlouho tě Bůh miluje? Miluje tě od té doby, co on existuje – protože Bůh je láska. Je to samotná jeho přirozenost. Miloval tě jako hříšníka. Miloval tě v matčině lůně. Miloval tě před začátkem světa. Neexistuje žádný počátek jeho lásky – a stejně tak ani její konec.

Kdy tě Bůh přestane milovat? Přestane tě milovat, až přestane milovat svého vlastního Syna – což je nemožné. Kristus říká: "Otče, jenž jsi miloval své, kteří byli ve světě, a miloval je až do konce" (Jan 13:1).