VOLÁ NÁS DO BOJE

„Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem“ (Lukáš 14,31-33).

Enoch jednou takto prorokoval: „Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých“ (Judův 14). Písmo říká, že jsme králové a kněží Pána a my představujeme ty nesčíslné tisíce svatých, jdoucích do boje se satanovou armádou. Satan proti nám bojuje, protože nás silně nenávidí (viz. Zjevení 12:17).

Musíme se přichystat na to, co má přijít. Musíme být připraveni bojovat duchovní boj s vědomím, že na Boží lid se valí vlna nepravosti. Pokud jsme odhodláni držet se Krista, musíme si také uvědomit, že v Kristu jsme nepřemožitelní. Je psáno: „Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě“ (1. Janův 4:4). Bůh nám zajistil vítězství nad všemi mocnostmi nepřítele; všechny zástupy nebes bojují za nás!

Kéž nám Bůh dá více Ducha Svatého, aby každý z nás mohl křičet do světa a všem hordám pekla: „Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? ... V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!“ (Římským 8: 35,37-39).

Toto je bojový pokřik těch, kteří jsou hladoví po Ježíši.

Každý Boží muž nebo žena se stanou terčem satanských lstí, když se rozhodnou být živou obětí pro Krista. Hordy pekla budou puštěni proti těm, kteří se odhodlají žít ve svatosti víry.

Satan tě bude sužovat a bránit ti v cestě, protože jsi hrozbou pro jeho podvodné plány. Můžeš odejít z boje, vzdát se, ukončit to a stát se stagnujícím, neplodným tulákem.

Za sebe, já chci odolávat ďáblovým lstím a, postavit se mu ve víře a pokračovat v boji. Satan nemůže přemoci někoho, kdo opravdu důvěřuje Pánu.