SKUTEČNÉ SPOLEČENSTVÍ

Mnoho křesťanů mluví o jejich důvěrném spojení s Bohem, o tom, jak je Bůh provází, jak Ho znájí, o jejich vzájemném přátelství s Ním. My ale nemůžeme být v skuteném společenství s Bohem, jestliže nepřijmeme do svých srdcí plné zjevení jeho lásky, milosti a milosrdenství.

Společenství s Bohem se skládá ze dvou skutečností:

1. Přijetí lásky Otcovy, a
2. naše následná láska k Němu

Můžeš strávit každý den hodiny v modlitbě, říkat Pánu, jak moc jej miluješ, ale to není společenství s Ním. Kdybys nepřijal jeho lásku, nemůžeš být ve společenství s Ním. Jednoduše nemůžeš sdílet důvěru s Pánem, pokud nebudeš bezpečně v jeho lásce k tobě.

Vím, když přicházím k mému Pánu, že nepřicházím za hrubým, krutým, ke mně náročným Otcem. On na mě nečeká s rozhněvanou tváří, nedočkavý dát mi výprask. On mě nestopuje, čekajíc na mé selhání, kdy by mi mohl říct: „Chytil jsem tě!“

Ne, já přicházím k otci, který mi zjevil sám sebe jako čistou bezpodmínečnou lásku. Je milý a soucitný, plný milosti a milosrdenství, dychtící pozvednout všechny mé starosti a břímě. A také vím, že On mě nikdy neodmítne, když k němu volám.

To je důvod, proč přicházím do jeho nádvoří s chválou a díkem, neboť jsem vděčný za to, kdo je můj Bůh. On se stará o všechno, co se mě týká! (viz Žalm 100).

Prorok Sofoniáš říká něco neuvěřitelného o Boží lásce k nám. Píše: „Hospodin, tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá“ (Sof. 3:17).

Tento verš nám říká 2 důležité skutečnosti o tom, jak nás Pán miluje:

1. Bůh láskou ke svému lidu umlká. Fráze: „Láskou umlká“ v hebrejštině znamená:
„On bude tichý kvůli své lásce. Bůh vpodstatě říká: „Nalezl jsem svou opravdovou lásku, a jsem zcela spokojen! Nepotřebuji hledat někde jinde, protože nemám žádných stížností. Jsem zcela naplněn v tomto vztahu a nevezmu si svou lásku zpět. Má láska je vyrovnána.

2. Bůh má velké potěšení ze svého lidu. Sofoniáš to dosvědčuje: „Písněmi se z tebe raduje“. Říká: „Boží láska k nám je tak velká, dává písně do Jeho úst!“

Radovat se znamená „mít radost a potěšení“. Je to vnější vyjadření niterného potěšení. Je to také nejvyšším vyjadřením lásky. Hebrejské slovo, které tady Sofoniáš použil pro výraz „radovat se“, je tripudiar, což znamená, „ poskočit, jako ten, který je překonán radostným nadšením.

Můžeš si našeho nebeského Otce představit jako toho, který je v lásce s tebou, který poskočí radostí při pomyšlení na tebe? Můžeš přijmout jeho slova o tom, že on tě miloval dřív než byl stvořen svět, dřív než vůbec existovalo lidstvo, předtím než ses narodil? Můžeš připustit to, že tě miloval dokonce po tom, co jsi spadl do Adamových hříšných cest a stal ses tak jeho nepřítelem?