NA KONCI SVÝCH SIL?

Jsi na konci svých sil? Unavený, sklíčený, máš sto chutí to vzdát? Vyzývám tě, abys odpověděl na následující otázky buď ano nebo ne:

• Slibuje Boží Slovo naplnit všechny tvé potřeby?
• Řekl Ježíš, že tě nikdy neopustí a že bude s tebou až do konce?
• Řekl, že tě ochrání před pádem a představí tě před trůnem svého Otce jako bezchybného?
• Řekl, že vždy naplní všechny tvé potřeby? Slíbil ti veškeré semeno, které potřebuješ pro zasívání evangelia?
• Je o hodně víc ochotný dávat, než přijímáš? Je větší ten, který je v tobě, než ten, který je ve světě?
• Jsou jeho myšlenky ohledně tebe dobré? Je dárcem odměny těm, kdo jej pilně hledají?
• Připravuje pro tebe místo ve slávě? Přijde v oblacích, aby shromáždil svůj lid domů? Půjdeš s ním, až přijde?

Všechny tvé odpovědi by měly znít: „Bezesporu ano!“

A teď si udělej inventuru. Zeptej se sám sebe: Opravdu věřím, že Bůh je věrný svému slovu, anebo v této důvěře kolísám?

„Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.“

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane“ (Jakub 1:2-7).

Můžeš uchopit Boží moudrost, veškerou moudrost, která je potřeba pro řešení životních problémů – budeš-li věřit bez kolísání a postavíš-li svůj život a svou budoucnost na jeho zalíbení.

Bůh dává všem…svobodně…moudrost.