čtvrtek 30. září 2010

NA KONCI SVÝCH SIL?

Jsi na konci svých sil? Unavený, sklíčený, máš sto chutí to vzdát? Vyzývám tě, abys odpověděl na následující otázky buď ano nebo ne:

• Slibuje Boží Slovo naplnit všechny tvé potřeby?
• Řekl Ježíš, že tě nikdy neopustí a že bude s tebou až do konce?
• Řekl, že tě ochrání před pádem a představí tě před trůnem svého Otce jako bezchybného?
• Řekl, že vždy naplní všechny tvé potřeby? Slíbil ti veškeré semeno, které potřebuješ pro zasívání evangelia?
• Je o hodně víc ochotný dávat, než přijímáš? Je větší ten, který je v tobě, než ten, který je ve světě?
• Jsou jeho myšlenky ohledně tebe dobré? Je dárcem odměny těm, kdo jej pilně hledají?
• Připravuje pro tebe místo ve slávě? Přijde v oblacích, aby shromáždil svůj lid domů? Půjdeš s ním, až přijde?

Všechny tvé odpovědi by měly znít: „Bezesporu ano!“

A teď si udělej inventuru. Zeptej se sám sebe: Opravdu věřím, že Bůh je věrný svému slovu, anebo v této důvěře kolísám?

„Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.“

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane“ (Jakub 1:2-7).

Můžeš uchopit Boží moudrost, veškerou moudrost, která je potřeba pro řešení životních problémů – budeš-li věřit bez kolísání a postavíš-li svůj život a svou budoucnost na jeho zalíbení.

Bůh dává všem…svobodně…moudrost.