ON SE UŽ POSTARAL

Když nás Bůh povolává k nějaké konkrétní práci, předem se postará o všechno, co potřebujeme, abychom tuto práci uskutečnili.

„Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla“ (2. Korintským 9:8).

Tento verš není pouhá naděje – je to zaslíbení! Začíná slovy: „Bůh je schopen!“

Bůh se nezajímá pouze o uspokojení tvých potřeb. Chce ti dát více, než potřebuješ. To znamená rozhojnit – mít stále rostoucí nadměrný přísun!

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme“ (Efezským 3:20).

Zamysli se nad tím, co je zde zaslíbeno: Když jsi dole a unavený a myslíš si, že už nemůžeš jít dál, Bůh je schopen tě natolik povzbudit, že budeš mít veškeré své potřeby – vždycky a v jakékoli situaci.

Je to, jako by Pán říkal: „Naslouchejte, vy všichni pastýři! Naslouchejte, vy všichni, kdo věrně navštěvujete můj dům a namáháte se na modlitbách, chvalách a přímluvách! Chci vám dát hojnost síly, naděje, radosti, pokoje, odpočinutí, financí, odvahy, moudrosti. Ve skutečnosti chci, abyste měli nadbytek všeho, co potřebujete – vždycky!“

Bůh nikdy nezamýšlel, abychom duchovně trpěli nouzi. Naopak, bohatý služebník je ten, kdo se raduje ze zjevení veškerého velkého zaopatření, které pro něj Bůh připravil! A který usiluje o toto zjevení vírou!

„Ale jak je psáno: Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny“ (1. Korinským 2:9-10).

Parafráze: „Naši praotcové nemohli pochopit veškerá velká zaopatření, která Bůh již dávno připravil! Tyto věci nikdy nevešly do jejich vizí, slyšení či představ. Ale není žádný důvod k tomu, abychom byli ohledně těchto věcí slepí, abychom se nezabývali poznáním toho, co nám patří. Naše oči musí vidět, naše uši musí slyšet, tyto věci musí vejít do našich srdcí a myslí – protože my jsme ti lidé, pro něž Bůh toto všechno připravil! Duch svatý nám to zjevil!“

Bible opravdu říká, že Ho máme hledat kvůli tomuto zjevení. Pavel napsal: „My jsme však nepřijali…ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval…vykládáme duchovní věci duchovními slovy…neboť se jim dá rozumět jen duchovně“ (verše 12-14).

Věřím, že většina křesťanů nehledí opravdově na moc těchto Božích zaslíbení! Mnohokrát jsme o nich četli, ale jsou to pro nás mrtvá slova. Neuchopili jsme je a neřekli jsme: „Pane, zjev mi to, co jsi připravil! Otevři mou mysl a mého ducha pro tvé prostředky. Tvé Slovo říká, že musím vědět, že všechny tyto věci mi dáváš zdarma, abych je mohl požadovat ke tvé slávě!“