SATAN POUŽÍVÁ DŮMYSLNÝCH PRAKTIK

„Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitele, nejvyššího správce a nejvyššího komořího s mocným vojskem“ (2. Královská 18:17). Asyřané představují „průvodce k úspěchu“ dnešní doby. Ďábel vyšle svou armádu na pochod kolem tvých zdí: lidi, kteří jsou mocní, krásní a zdánlivě úspěšní ve všem, do čeho se pustí. Při pohledu na ně se budeš cítit obezděný jako vězeň.

První trik muže hříchu je zpochybnit oddanost a naprostou důvěru věřícího v Boha. Nejvyšší komoří asyrského krále byl Rabšakech a jeho jméno znamená „opilý vyslanec“. V 2. Královské 18:19-20 čteme o tom, jak se vysmíval věřícím. Říkal: „Bůh vás nevyvede z tohoto maléru. Toto je váš konec! Jste ve velkém průšvihu a vaše víra vám bude k ničemu.“

Satan to pak ještě jednou překroutí a řekne ti, že Bůh je za všemi tvými problémy. Posel z Asýrie tvrdil: „Pán mi řekl – Táhni proti této krajině a znič ji“ (2. Královská 18:25). Satan se tě bude snažit přesvědčit, že Bůh si s tebou vyrovnává účty a zuří. To je nejúlisnější lež! Donutí tě uvěřit tomu, že Bůh tě opustil a přenechal tě problémům a smutku. Chce, aby sis myslel, že všechny tvé těžkosti jsou Božím trestem za hříchy minulosti. Nevěř tomu! Je to právě satan, který má za cíl tě zničit.

Náš Bůh je vykupitel a útočiště. Izaiáš říká, že přichází „posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil“ (Izaiáš 61,3).

Ne, drahý svatý, ty nejsi u konce. Jsi pouze pod útokem a nepřítel na tebe pálí své lži, protože ses rozhodl celým svým srdcem důvěřovat Pánu. Satan se snaží zničit tvou víru v Boha.