ŠTĚDRÝ SLUŽEBNÍK

Nedávno jsme přišel ve své modlitbě k Pánu velmi zarmoucený, předložil jsem před něho spoustu svých starostí. A začal jsem se hájit:

„Pane, ještě nikdy v celém svém životě jsem nebyl tak vyčerpaný. Už nemohu dál!“ Potom jsem začal plakat. Byl jsem úplně na dně a slzy ze mě doslova tryskaly. Ležel jsem a plakal, a pak jsem si pomyslel: „Mé slzy určitě pohnou Pánovým srdcem.“

Duch Svatý mi přispěchal na pomoc, ale ne způsobem, který bych si přál. Toužil jsem po soucitu, povzbuzení a porozumění. A to všechno mi dal – ale jinak, než jsem si představoval.

Pán mne jemně navedl do 2.Korintským 9:6 –11 a dodal, že vše co potřebuji vědět je obsaženo v tomto verši:

„Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla:

Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“ Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu.“

Četl jsem tento verš několikrát dokola, ale stále mi to nedocházelo. Nakonec jsem zavřel svou bibli a modlil se:„Pane, jsem zmatený. Nenalézám zde nic, co by mi pomohlo nebo mě povzbudilo.”

Konečně Duch Svatý promluvil důrazně, ale s láskou do mého nitra: „Davide, tohle se vztahuje k tomu, čím teď procházíš. V poslední době jsi mi nesloužil v štědrém a radostném duchu. Kde je tvá radost a štěstí zatímco mi sloužíš? Mé slovo nemluví pouze o tom, jak dávat peníze na pomoc chudým. Mluví také o tom, jak sloužit pro mě a mé tělo.“

„Povolal jsem tě do New Yorku, ale neposlal jsem tě bez pomoci ani vydatných prostředků. Vše potřebné je ti k dispozici - síla, odpočinek, moc, schopnosti, radost a útěcha. Nemáš žádný důvod k tomu, abys byl přemožen smutkem a byl příliš obtížený. Máš přístup k veškeré síle a radosti!“