VYPOŘÁDEJ SE SE SVÝM STRACHEM A NEVÍROU

Izrael upadl do modlářství. Ale jejich zakořeněným hříchem byla stále nevíra, která vedla k veškerému strachu! A Bůh jim poslal proroka, aby ukázal na jejich zakořeněný hřích.

Prorok k nim hovořil mnoha slovy: „Podívejte se na sebe – na partu slabochů, kteří se skrývají a bojí se povstat a bojovat. Už jste se vzdali. Ale vaše dějiny jsou o Božím vysvobození! On dával vašim otcům velká vítězství, když mu důvěřovali. A slibuje, že vysvobodí i vás – a přesto mu nevěříte!“ (Viz Soudců 6:7-10).

Mnozí křesťané se bojí, že je ďábel zničí. Bojí se, že udělají chybu, nebo že upadnou zpět do svého hříchu, a že ďábel bude mít volnou cestu. Ale to je lež, která pochází z pekelné propasti! Bible říká, že se nemusíš bát, když procházíš tímto životem!

Když se budeš držet strachu, tento strach se stane nakažlivým. Zachvátí všechny kolem tebe! Když Gedeon shromažďoval své vojsko, Bůh mu řekl, aby poslal domů každého ustrašeného vojáka: „Kdo má obavy nebo strach, ať se vrátí domů…22 000 mužů se tehdy vrátilo“ (Soudců 7:3).

Bůh hovoří stejnými slovy k dnešní církvi. Táže se: „Proč se bojíš? Proč hřešíš tím, že mi nedůvěřuješ, že v tvém životě způsobím vítězství? Slíbil jsem, že porazím každou démonickou sílu, která se ti postaví!“

Gedeonův otec Joaš vztyčil sochy Baala a bohyně Ašery. Byly vyrobeny z obrovských balvanů. Udělal to proto, že „Baal dal Midiáncům nad námi moc, a tak je možné, že pokud budeme uctívat jejich boha, dá nám moc.“ Lidé tam přicházeli z okolí vzdáleného několik mil, včetně Midiánců a Moábců. Byla to mocná démonická pevnost v Izraeli!

Bůh řekl Gedeonovi: „Neosvobodím Izrael, dokud neodstraníte tuto modlu, která stojí mezi námi. Polož ji – skácej ji!“ a tak uprostřed noci „vzal Gedeon deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl“ (Soudců 6:27). Vzal jednoho vola a provazy, aby strhl Baala a Ašeru!

Bůh dává dnešní církvi tutéž zprávu, jakou dal Gedeonovi: „Chci ti pomoci – ale nemohu, když mi nedůvěřuješ. Jsi plný strachu. A předtím, než tě vysvobodím, budeš muset zbořit tuto pevnost, tento zakořeněný hřích!“ „Odhoďme každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje“ (Židům 12:1). Máme zbořit všechny pevnosti strachu a hříchu!

Gedeon zbořil démonickou pevnost za pomoci silného vola. Ale my jsme dostali daleko mocnější zbraně, než měl Gedeon (viz 2.Korintským 10:4-5).

Vítězství přichází s modlitbou víry. To neznamená chladnou a prázdnou modlitbu, ale modlitbu v Duchu, modlitbu víry v Boží odpověď: „Za všech okolností se modlete v Duchu“ (Efezským 6:18).